XUÂN LỘC

Giáo phận Xuân Lộc 
(tiếng LatinDioecesis Xuanlocensis)