LỜI MỜI GỌI

Giáo Hội nhắc ta phải trở về với Thiên Chúa, như người con hoang đàng trở về với Cha mình. Và cùng Giáo Hội, ta khẩn khoản nài xin Chúa ban cho ta ơn trở về, trở về với Chúa.

Xưa các con chỉ nghĩ đến chuyện xa lìa Thiên Chúa, thì một khi trở về, các con phải nỗ lực gấp mười mà tìm kiếm Chúa. (Br 4,28)

Lên đầu trang