TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU

3/31/2013 10:23:53 AM

Hai người lữ khách Em-mau

Lê chân với nỗi sầu đau chiều tàn

Bao nhiêu hy vọng tiêu tan:

''Tiên Tri giải phóng Giang San'' bất thành!

Bỗng đâu có Chúa đồng hành!

Ngài liền hỏi họ đang tranh luận gì!

Ba người tiếp tục bước đi

Một người kể lại những gì xảy ra:

''...Đến nay là bửa thứ ba

Từ khi sự việc xảy ra không ngờ!

Mấy bà từ sáng tinh mơ

Ra mồ viếng Xác, ai ngờ trống không!

Mấy người bên phía đàn ông

Chạy ra thật lẹ, chẳng trông thấy gì!

Thiên Thần giải thích tại vì

Giê-su đã mãn tử kỳ, phục sinh!''

Ngài liền trách họ chậm tin:

''Giê-su khổ nạn mới vinh quang mà

Như Lời Kinh Thánh chép ra

Từ Mai-sen đến các Nhà Tiên Tri!''

Ba người lại tiếp tục đi

Chúa còn giảng giải tới khi đến nhà

Vào bàn, Chúa bẻ bánh ra

Sau khi chúc tụng thiết tha bằng lời

Rồi Ngài trân trọng trao mời

Hai người dùng bữa cho vơi nỗi sầu

Bỗng nhiên Ngài biến đi đâu!

Hai người sửng sốt, bắt đầu vững tin

Giê-su đã bị đóng đinh

Để rồi sống lại hiển vinh muôn đời:

''Tim ta chẳng nóng vì Lời

Mà Ngài đã nói về đời Ngài sao?''

Hai người hớn hở biết bao

Đi tìm các bạn để rao Tin Mừng!

 

***

Đaminh Phan văn Phước


Kính mời quý Vị nghe ca khúc: TRÊN ĐƯỜNG EMMAU - YouTube

Lên đầu trang