Tôn vinh Ba Ngôi

6/1/2012 3:25:39 PM

Con nhẹ đặt tay lên trán

Tôn vinh Ngôi Cha toàn năng

Đã tác tạo nên vạn vật

Đất trời bỗng hóa vô thường

Con nhẹ đặt tay lên ngực

Tôn vinh Ngôi Con yêu thương

Nhập thể, hiến thân chịu chết

Cứu độ con vì xót thương

Con đặt tay lên vai phải

Và đặt lên vai trái này

Tôn vinh Ngôi Ba chí ái

Hằng ngày thánh hóa con đây

 

Nhân danh Ba Ngôi Một Chúa

Con tạ ơn muôn Hồng ân

Xin cho mọi người hiệp nhất

Luôn sống yêu thương thành tâm

 

TRẦM THIÊN THU

Lễ Chúa Ba Ngôi – 2012


Lên đầu trang