Thánh lễ Tấn phong Giám mục - ĐỨC CHA ALOISIO NGUYỄN HÙNG VỊ

12/3/2015 6:41:59 PM
Thánh lễ Tấn phong Giám mục ĐỨC CHA ALOISIO NGUYỄN HÙNG VỊ - Tân Giám mục Chính tòa Giáo Phận Kontum (03/12/2015)

KonTum-tanphong-55.jpg

------------------

KonTum-tanphong-01.jpg KonTum-tanphong-02.jpg

KonTum-tanphong-03.jpg KonTum-tanphong-04.jpg

KonTum-tanphong-05.jpg KonTum-tanphong-06.jpg

KonTum-tanphong-07.jpg KonTum-tanphong-08.jpg

KonTum-tanphong-09.jpg KonTum-tanphong-10.jpg

KonTum-tanphong-11.jpg KonTum-tanphong-12.jpg

KonTum-tanphong-13.jpg KonTum-tanphong-14.jpg

KonTum-tanphong-15.jpg KonTum-tanphong-16.jpg

KonTum-tanphong-17.jpg KonTum-tanphong-18.jpg

KonTum-tanphong-19.jpg KonTum-tanphong-20.jpg

KonTum-tanphong-21.jpg KonTum-tanphong-22.jpg

KonTum-tanphong-23.jpg

KonTum-tanphong-24.jpg

KonTum-tanphong-25.jpg KonTum-tanphong-26.jpg

KonTum-tanphong-27.jpg KonTum-tanphong-28.jpg

KonTum-tanphong-29.jpg KonTum-tanphong-30.jpg

KonTum-tanphong-31.jpg KonTum-tanphong-32.jpg

KonTum-tanphong-33.jpg KonTum-tanphong-34.jpg

KonTum-tanphong-35.jpg KonTum-tanphong-36.jpg

KonTum-tanphong-37.jpg KonTum-tanphong-38.jpg

KonTum-tanphong-39.jpg KonTum-tanphong-40.jpg

KonTum-tanphong-41.jpg KonTum-tanphong-42.jpg

KonTum-tanphong-43.jpg KonTum-tanphong-44.jpg

KonTum-tanphong-45.jpg KonTum-tanphong-46.jpg

KonTum-tanphong-47.jpg KonTum-tanphong-48.jpg

KonTum-tanphong-49.jpg KonTum-tanphong-50.jpg

KonTum-tanphong-51.jpg

KonTum-tanphong-52.jpg

KonTum-tanphong-53.jpg

KonTum-tanphong-54.jpg

KonTum-tanphong-56.jpg

KonTum-tanphong-57.jpg KonTum-tanphong-58.jpg

KonTum-tanphong-59.jpg KonTum-tanphong-60.jpg

KonTum-tanphong-61.jpg KonTum-tanphong-62.jpg

KonTum-tanphong-63.jpg KonTum-tanphong-65.jpg

KonTum-tanphong-66.jpg KonTum-tanphong-67.jpg

KonTum-tanphong-68.jpg

KonTum-tanphong-69.jpg KonTum-tanphong-70.jpg

KonTum-tanphong-71.jpg

KonTum-tanphong-72.jpg KonTum-tanphong-73.jpg

KonTum-tanphong-74.jpg KonTum-tanphong-75.jpg

KonTum-tanphong-76.jpg

KonTum-tanphong-77.jpg

KonTum-tanphong-78.jpg
 

 Ngày 03.12.2015 tại Tòa Giám Mục Kontum

 Ảnh: Việt Trần

Lên đầu trang