THÁI BÌNH

Giáo phận Thái Bình

 (tiếng LatinDioecesis de Thai Binh)