Thắng tử thần để vào cõi sống

8/21/2012 7:10:29 AM
Thứ Ba sau Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên

Jesus-Risen-From-Dead.jpg

Ed 28, 1-10
Dnl 32

Mt 19, 23-30
23 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời.24Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."25 Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu? "26 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."

27
Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? "28 Đức Giê-su đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en.29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sựsống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

30
"Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."


Suy niệm

Không ai có thể thắng nổi tử thần. Nhưng ai được kết hợp với Chúa Giêsu là Đấng Hằng Sống thì lại được lãnh quyền tha tội, đánh gục thần chết và trở nên người giàu có đời này lẫn đời sau.

1. Kết hợp với Chúa Giêsu mới có sự sống thực


Đức Giêsu đã khẳng định: “Thầy là Đường và là Sự Thật, Sự Sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”(Ga 14,6).

Bởi thế, ta nhớ lại Tin Mừng ngày hôm qua (Mt 19,16-22) : Người thanh niên giàu có không muốn chia sẻ, không tin theo Chúa Giêsu để được sống đời đời, vì từ nhỏ đến lớn anh luôn xác tín rằng: “Có tiền mua gì cũng được, cũng như có thực mới vực được đạo, xưa nay tôi không làm phiền lòng ai, sao bây giờ ông Giê-su lại bắt tôi phải bán mọi sự tôi có mà chia sẻ? Đang giàu lại chia của để trở nên nghèo, có ngu không?! Theo ông Giêsu để được sống đời đời mà của không còn, liệu có hạnh phúc thật không?” Kẻ nào không tin theo Thầy Giêsu phải “từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp” (x Mt 19,29). Thì Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa (Mt 19,24: Tin Mừng). Đức Giêsu nói nhưthế để nhấn mạnh và khẳng định: “Ai có Chúa Giêsu thì sống, kẻ không có Chúa Giêsu thì chết” (1Ga 5,12). Người nào có Chúa Giêsu ở cùng thì phải đi trọn ba bước trên đường dẫn đến sự sống đời đời. Ba bước đó là:

- Theo Chúa Giêsu.

- Rộng tay chia sẻ.

- Sống đức công bằng.


Anh giàu có trong Tin Mừng hôm nay cũng chưa đi trọn đức công bằng dựa trên đức ái vì anh chưa chia sẻ của cải, anh còn phải đi trọn hai bước nữa là chia sẻtheo Giêsu mới có sự sống đời đời thì anh lại buồn rầu bỏ đi (x Mt 19,16-22 : Tin Mừng). Bỏ Thầy Giêsu mà chọn của cải thì làm sao được cứu độ ? Vì “dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ (Cv 4,12).


Đức Giêsu đã cho biết trong ngày cánh chung, những người bên trái chỉ thưa “Không”với Chúa thì muôn đời phải khổ (x Mt 25,41-46). Thế thì anh giàu có đã nói sáu lần “tôi không” :

-Không giết người.

-Không ngoại tình.

-Không trộm cắp.

-Không làm chứng gian.

-Không quỵt của người.

-Không bất hiếu.

(x Mc 10,19)


Chỉ người nào thưa “Có” với Chúa mới được vào Nước Trời như những người bên phải Đức Giêsu thưa sáu điều “tôi có” :

- Có cho kẻ đói ăn.

- Có cho kẻ khát uống.

- Có tiếp khách lạ vào nhà.

- Có cho kẻ mình trần áo mặc.

- Có đến thăm viếng người đau ốm.

- Có thăm kẻ tù đày.

(x Mt 25,34-40)


Thế thì cách sống của anh giàu có chỉ nắm chặt của cải mà không buông tay chia sẻ,không đi theo Đức Giê-su, nên bị kết án : “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có (như anh giàu trong Tin Mừng) vào Nước Thiên Chúa” (Mt 19,24: Tin Mừng). Nghe thế làm các môn đệ rất đỗi ngạc nhiên, khiến các ông thốt lên: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được (Mt 19,25-26: Tin Mừng). Có nghĩa là tất cả những kẻ giàu dù không xâm phạm đến quyền lợi của người khác, mà sống ích kỷ, thì chẳng được ai thương. Nhưng đối với Thiên Chúa vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót (x Ep 2,4), cụ thể như anh trộm lành suốt cuộc đời chìm trong bất công vì chỉ trộm cắp của người khác, nên đã bị đóng đinh bên thập giá Đức Giêsu, anh đã nhận biết tội mình và sám hối, xin Đức Giêsu thương xót và cho được theo vào Nước của Ngài, chỉ có thế Đức Giêsu đã cho anh vào Thiên Đàng ngay lúc còn bị treo trên thập giá (x Lc 23,40-43). Sự việc ấy đã giải thích lời Đức Giêsu nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”(Mt 19,26: Tin Mừng).

Lịch sử cứu độ đã chứng minh kẻ nào chỉ cậy dựa vào sức mình là chết; Chỉ có những ai được Chúa ở cùng, họ mới có sức mạnh thắng mọi sự ác kể cả thần chết. Thực vậy:


F
Kẻ cậy dựa vào sức mình là chết.

Chúa bảo ngôn sứ Êdekiel đến nói với thủ lãnh thành Tia: “Chúa phán thế này: Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại nên ngươi đã nói: Ta là thần, ta ngự trên ngai các thần! Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần. Thế mà ngươi tựhào nhờ khôn ngoan hiểu biết làm ra của cải và thu tích vàng bạc trong kho,…nên của cải ngươi đã tăng lên và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của cải. Này ta sẽ đưa những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc đến đánh phá ngươi. Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi, làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc. Chúng sẽ xô ngươi xuống hố, và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương như những kẻ không cắt bì bởi tay quân ngoại bang”(Ed 28,1-10: Bài đọc năm chẵn). Vì “Chúa phán, Ta là Đấng cầm quyền sinh tử (Đnl 32,29c : ĐC năm chẵn).


F
Người được Chúa ở cùng có sức mạnh thắng cả tử thần.

Lịch sử dân tộc Do Thái còn ghi lại: “Chúa hiện ra với ông Ghít-ôn (Ghêđêôn) và nói: “Chào chiến sĩ can trường! Chúa ở cùng ông”. Ông Ghít-ôn đáp: “Ôi, thưa Ngài, nếu Chúa ở cùng tôi thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Chẳng phải Chúa đã đưa chúng tôi lên khỏi Ai Cập sao? Thế mà bây giờ Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an.”Chúa quay lại nhìn ông và nói: “Hãy lên đường cứu Israel khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chính Ta sai ngươi sao?” nhưng ông đáp: “Ôi, thưa Ngài, con lấy gì mà cứu Israel? Này dòng họ con thấp kém nhất trong các chi tộc Mơ-na-sê, mà con vẫn nhỏ nhất trong nhà cha con”. Chúa phán với ông: “Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh một người”. Ông Ghít-ôn đi bắt một con dê non làm thịt và lấy hai thùng bột làm mấy chiếc bánh không men. Chúa giơ đầu gậy đang cầm trong tay đụng vào thịt và bánh không men, lửa liền từ tảng đá bốc lên, đốt cháy hết thịt cùng bánh không men. Chúa biến khỏi mắt ông. Ông Ghít-ôn nói: “Chết tôi rồi, lạy Chúa là Chúa Thượng của tôi, vì tôi đã thấy Thần sứ của Chúa nhãn tiền!”.Nhưng Chúa phán với ông: “Bình an cho ngươi! Đừng sợ, ngươi không chết đâu”.Tại đó ông Ghít-ôn xây một bàn thờ kính Chúa” (Tl hay Qa 6,11-24a: Bài đọc năm lẻ). Vì “điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Ngài (Tv 85/84,9b: ĐC năm lẻ). Như thế ông Ghít-ôn xin Chúa cho một dấu là ông dâng lễ để biết chắc được Chúa ở cùng. Điều ấy Chúa muốn chúng ta đừng bắt chước anh giàu sống ích kỷ, không biết chia sẻ,không cần theo Giê-su ; trái lại chúng ta phải rộng tay chia sẻ để góp nên một của lễ với Chúa Giêsu. Có thế Thánh Lễ ta được hiệp dâng với Chúa Giêsu mới trọn ý nghĩa, và được Chúa ở cùng giúp ta đánh gục tử thần, để được bình an hơn Chúa ở cùng ông Ghít-ôn.


2. Theo Chúa Giêsu ta được lãnh quyền tha tội đánh gục thần chết.

Anh giàu có không chia sẻ để theo Thầy Giêsu, trái lại, các môn đệ đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy, thì được Đức Giêsu hứa : “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự trên Tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel (Mt 19,27-28: Tin Mừng).

Thực vậy, Chúa Giêsu Phục Sinh đã trao quyền xét xử thế gian cho các môn đệ Ngài : “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ (Ga 20,21b-23).


3. Theo Chúa Giêsu trở nên người giàu có đời này lẫn đời sau.


Đức Giêsu nói: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cữu làm gia nghiệp (Mt 19,29: Tin Mừng).

Thực vậy, các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai sẵn lòng bán nhà, bán đất, lấy tiền đặt từng đống dưới chân các Tông Đồ để các ngài chia sẻ đồng đều cho mọi người (x Cv 2,44-45 ; Cv 4,32-35). Lòng quảng đại của các tín hữu đối với các Tông Đồ vượt quá lòng mong ước của các ngài. Vì thế, thánh Phao-lô cất lời khen tinh thần chia sẻ của giáo đoàn Ga-lát: “Nếu có thể anh em đã sẵn sàng móc mắt hiến cho chúng tôi (Gl 4,15); và khi các Tông Đồ mãn cuộc đời, họ được về Quê Trời lãnh phần sự sống vĩnh cữu làm gia nghiệp (x Mt 19,29c). Vì bất cứ ai đầu tư mọi khả năng để hoàn tất tốt đẹp ơn gọi đi theo Chúa Giêsu, thì được bốn ơn này:

- Được đủ của dùng.

- Được nhiều người yêu.

- Được lắm kẻ ghét.

- Được sống muôn đời.

(x Mc 10,28-30)


Bởi vì: “Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9: Tung Hô Tin Mừng).

Vậy anh thanh niên giàu có, dù cẩn thủ giữ Luật công bằng xã hội, từ nhỏ đến lớn chưa làm phiền ai, đó là mẫu người sống Đạo thời Cựu Ước, thì không thể đạt được sự sống đời đời. Vào thời Tân Ước những người tin theo Chúa Giêsu, dù họbiết Chúa sau dân Do Thái thời Cựu Ước, nhưng đã đi trọn ba bước : Theo Chúa Giêsu, rộng tay chia sẻ và trọng công bằng, mới đạt sự sống hạnh phúc dồi dào trong Thiên Chúa. Đó là lý do Đức Giêsu nói : “Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải đứng xuống hàng chót, và những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu (Mt 19,30: Tin Mừng).


THUỘC LÒNG

Dù nước lũ có dâng lên, dù sóng thần có ập tới, cũng không thể vùi lấp được tình yêu. Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu, ắt sẽ bị người đời khinh dể (Dc 8,7)


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang