Tài liệu thường huấn linh mục 2012: Linh đạo truyền giáo

6/5/2012 10:28:01 AM

 LinhDaoTruyenGiao-1.jpg
LinhDaoTruyenGiao-2.jpg
LinhDaoTruyenGiao-3.jpg
LinhDaoTruyenGiao-4.jpg
LinhDaoTruyenGiao-5.jpg
 

 

Đúc kết tài liệu: Sr Maria Phạm Thị Hoa, OP

nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Lên đầu trang