Shalom

12 Jan Wed, 1st Week in Ordinary Time

1 Sam. 3:1-10,19-20 / Ps. 39:2,5,7-9,10 / Mk. 1:29-39 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
1月12日(三)常年期第一週

撒慕爾紀上 3:1-10,19-20 / 聖詠  40[39]:2,5,7-8,8-9,10 / 馬爾谷福音 1:29-39

 Xem chi tiết »
11 Jan Tue, 1st Week in Ordinary Time

1 Sam. 1:9-20 (R. Ps.) / 1 Sam. 2:1,4-5,6-7,8 / Mk. 1:21-28 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
1月11日(二)常年期第一週

撒慕爾紀上 1:9-20 / (詠)撒慕爾紀上 2:1,4-5,6-7,8 / 馬爾谷福音 1:21-28

 Xem chi tiết »
10 Jan Mon, 1st Week in Ordinary Time

1 Sam. 1:1-8 / Ps. 115:12-13,14-17,18-19 / Mk. 1:14-20 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
1月10日(一)常年期第一週

撒慕爾紀上 1:1-8 聖詠  116[114,115]:12-13,14-17,18-19 馬爾谷福音 1:14-20

 Xem chi tiết »
9 Jan Sun, BAPTISM OF THE LORD (C)

Is. 40:1-5,9-11 / Ps. 103:1-2,3-4,24-25,27-28,29-30; / Tit. 2:11-14; 3:4-7 / Lk. 3:15-16,21-22 (Ps Wk III)

 Xem chi tiết »
1月9日(日)主受洗節

依撒意亞先知書 40:1-5,9-11 聖詠  104[103]:1-2,3-4,24-25,27-28,29-30 弟鐸書 2:11-14;3:4-7 路加福音 3:15-16,21-22

 Xem chi tiết »
8 Jan Sat, Saturday after Epiphany

1 Jn.5:14-21 / Ps. 149:1-2,3-4,5-6a,9b / Jn. 3:22-30 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
1月8日(六)主顯節後 星期六

若望一書 5:14-21 聖詠  149:1-2,3-4,5,6,9 若望福音 3:22-30

 Xem chi tiết »
6 Jan Thu, Thursday after Epiphany

1 Jn. 4:19-5:4 / Ps. 71:1-2,14-15,17 / Lk. 4:14-22 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
1月6日(四)主顯節後 星期四

若望一書 4:19-5:4 聖詠  72[71]:1-2,14,15,17 路加福音 4:14-22

 Xem chi tiết »
3 Jan Mon, Monday after Epiphany. The Holy Name of Jesus

1 Jn. 3:22 - 4:6 / Ps. 2:7-8,10-11 / Mt. 4:12-17,23-25 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
1月3日(一)主顯節後 星期一

若望一書 3:22-4:6 聖詠  2:7-8,10-11 瑪竇福音 4:12-17,23-25

 Xem chi tiết »
24 Dec Fri, 4th Week of Advent

2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16 / Ps. 88:2-5,27,29 / Lk 1:67-79 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang