Shalom

27 Nov Sun, 1st Sunday of Advent (A)

Is. 2:1-5 Ps. 121:1-2,4-5,6-9 Rom. 13:11-14 Mt. 24:37-44 (Ps. Wk. I)

 Xem chi tiết »
11月27日 (日) 將臨期第一主日

依撒意亞先知書 2:1-5 聖詠 122[121]:1-2,3-4,6-7,8-9 羅馬書 13:11-14 瑪竇福音 24:37-44

 Xem chi tiết »
26 Nov Sat, 34th Week in Ordiary Time

Rev. 22:1-7 Ps. 94:1-2,3-5,6-7 Lk. 21:34-36 (Ps. Wk. II)

 Xem chi tiết »
11月26日 (六) 常年期第三十四週

默示錄 22:1-7 聖詠 95[94]:1-2,3-5,6-7 路加福音 21:34-36

 Xem chi tiết »
25 Nov Fri, 34th Week in Ordiary Time - St Catharine of Alexandria, virgin & martyr

Rev. 20:1-4, 11 - 21:2 Ps. 83:3,4,5-6a, and 8a Lk. 21:29-33 (Ps. Wk. II)

 Xem chi tiết »
11月25日 (五) 常年期第三十四週

默示錄 20:1-4,11-21:2 聖詠 84[83]:3,4,5-6,8 路加福音 21:29-33

 Xem chi tiết »
24 Nov Thu, 34th Week in Ordiary Time - Ss Andrew Dung-Lac, priest and comps

Rev. 18:1-2,21-23; 19:1-3, 9a Ps. 99:2,3,4,5 Lk. 21:20-28 (Ps. Wk. II)

 Xem chi tiết »
11月24日 (四) 常年期第三十四週. 聖陳安勇樂司鐸及同伴 (殉道)

默示錄 18:1-2,21-23; 19:1-3,9 聖詠 100[99]:2,3,4,5 路加福音 21:20-28

 Xem chi tiết »
23 Nov Wed, 34th Week in Ordiary Time - St Clement I, pope & martyr

Rev. 15:1-4 Ps. 97:1,2-3ab, 7-8, 9 Lk. 21:12-19 (Ps. Wk. II)

 Xem chi tiết »
11月23日 (三) 常年期第三十四週

默示錄 15:1-4 聖詠 98[97]:1,2-3,7-8,9 路加福音 21:12-19

 Xem chi tiết »
22 Nov Tue, 34th Week in Ordiary Time St Cecilia, virgin & martyr

Rev. 14:14-19 Ps. 95:10,11-12a, 12b-13 Lk. 21:5-11 (Ps. Wk. II)

 Xem chi tiết »
11月22日 (二) 常年期第三十四週 聖則濟利亞 (貞女, 殉道)

默示錄 14:14-19 聖詠 96[95]:10,11-12,13 路加福音 21:5-11

 Xem chi tiết »
11月21日 (一) 獻聖母於聖殿紀念日

匝加利亞先知書 2:14-17 (詠)路加福音 1:46-47,48-49,50-51,52-53,54-55 瑪竇福音 12:46-50

 Xem chi tiết »
20 Nov Sun, Solemnity of Our Lord Jesus Christ King of the Universe (C)

2 Sam. 5:1-3 Ps. 121:1-2,4-5 Col. 1:12-20 Lk. 23:35-43 (Ps. Wk. II)

 Xem chi tiết »
11月20日 (日) 基督普世君王節

撒慕爾紀下 5:1-3 聖詠 122[121]:1-2,3-4,5-6 哥羅森書 1:12-20 路加福音 23:35-43

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang