Sách lược của phong trào Cursillo

5/19/2022 10:21:15 AM
“Sự lựa chọn cơ bản sách lược của PT Cursillo là để hoán cải con người theo phương cách Kitô giáo, để họ là những người Kitô hữu biến đổi môi trường của họ” (điều 117 TTNT3).

CURSILLO.jpg

I. KHÁI NIỆM VỀ SÁCH LƯỢC

Trong hoạt động của xã hội loài người về văn hóa, kinh tế, chính trị… đều cần có một sách lược để thực hiện, hầu mang lại hiệu quả tốt đẹp. Do đó, việc loan báo Tin Mừng của Phong trào Cursillo, một việc thật hệ trọng, nó chính là mục đích của Phong trào, cũng cần có sách lược để thực hiện.

Sách lược là một kế hoạch để thực hiện thành công một dự án hay một công trình.”

Strategy is — A plan to successfully execute a project or a business.”

  (Cẩm nang lãnh đạo trang 41).

II. ĐỊNH NGHĨA (SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO LÀ GÌ?)

“ Sách lược của Phong trào Cursillo là kế hoạch hành động toàn diện của Phong trào. Sách lược phải trung thành với đặc sủng, tâm tưởng (thức) và sử dụng đúng phương pháp để đạt được mục đích của Phong trào Cursillo”. (Điều 113 TTNT 3).

The Strategy is the comprehensive action plan of the CM. It supposes fidelity to the charism and the mentality, and proper use of the method in order to achieve the purpose of the CM.” (113 fundamental Ideas 3)

III.  SỰ LỰA CHỌN SÁCH LƯỢC CỦA VỊ SÁNG LẬP.

 Vị sáng lập đã để tâm đến bốn giải pháp cần lựa chọn:

1. Phong trào Cursillo nên tạo ra nhiều cơ cấu Kitô Giáo;

2. Phong trào Cursillo nên làm việc trực tiếp để chuyển đổi các cơ cấu hiện đại;

3. Phong trào Cursillo nên chuyển đổi con người từng cá nhân;

4. Phong trào Cursillo nên chuyển đổi thành phần Kitô hữu, những người nam nữ đang có ảnh hưởng đến các cơ cấu trần thế. Mang những người Kitô hữu với khả năng tự nhiên quay về để Kitô hóa những cơ cấu có sẵn trong môi trường sinh sống của họ.

Ông Bonnin đã chọn giải pháp thứ 4

(Trích phần 4 trong Rollo 4 SÁCH LƯỢC khóa CDC).

IV. SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO BAO GỒM:

1. Sự lựa chọn cơ bản: (Sự lựa chọn của vị sáng lập như phần III)

 Hoán cải con người để biến đổi môi trường

Sự lựa chọn cơ bản sách lược của PT Cursillo là để hoán cải con người theo phương cách Kitô giáo, để họ là những người Kitô hữu biến đổi môi trường của họ” (điều 117 TTNT3).

 “The basic option of the strategy of the CM is to transform people in a Christian way so that they, as Christians, transform their environments.” (117 fundamental Ideas 3)

2. Sự lựa chọn Phương pháp:

-    Tiền Cusillo

-    Khóa Ba Ngày

-    Hậu Cursilo

3. Sự lựa chọn con người.

“ Con người là trung tâm điểm hoạt động của PT Cursillo. Hoạt động đầu tiên và quan trọng nhất giúp các cá nhân gặp gỡ Thiên Chúa và sống trọn ven với Ngài”.

(119        NTNT 3).

The person is the centre of the action within the CM. The first and most important activity is to enable individuals to encounter the Lord and to live fully with Him.”

(119 fundamental Ideas 3)

V. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN SÁCH LƯỢC:

1. Bước đầu tiên: trông cậy vào ân sủng của Chúa. Cần thực hiện Palanca; cần sự hiền lành, khiêm nhường; cần học hỏi và lắng nghe; giã từ tự cao tự đại.

 (tóm lược điều 136 TTNT3)

2. Bước 2: Áp dụng phương pháp độc đáo riêng của Phong trào Cursillo.

 (tóm lược điều 138 TTNT3)

a/. Tiền Cursillo, nghiên cứu môi trường, tìm tham dự viên, ưu tiên người xa cách…

b/. Khóa Cursillo, ba cuộc gặp gỡ: gặp gỡ chính mình; gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân.

c/. Hậu Cursillo: Hội nhóm thân hữu, Ultreya, Trường Lãnh Đạo…

 Cần lựa chọn thái độHân hoan loan báo Tin Mừng (Kerygma) Lời rao giảng ban đầu của các Tông Đồ trong cả ba giai đoạn của Phong trào.

Tóm lược quan trọng :

-    Sách lược Phong trào Cursillo là kế hoạch hoán cải con người, để biến đổi môi trường (Phúc Âm hóa môi trường), hầu thực hiện được mục đích của Phong trào;

-    Phương pháp ba giai đoạn (Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày, Hậu Cursillo), để thực hiện sách lược của Phong trào;

-    Cơ cấu nhân sự (Văn Phòng Điều Hành, Ban Điều Hành, Trường Lãnh Đaọ) để thực hiện phương pháp ba giai đoạn của Phong trào.

Vậy:  Sách lược thực hiện mục đích Phong trào; Phương pháp thực hiện sách lược Phong trào; Cơ cấu nhân sự thực hiện Phương pháp của Phong trào.

Ghi chú:

1. Kerygma lời rao giảng ban đầu

(Lm Carôlô Hồ Bạc Xái, Giám Đốc Đại chủng viện Á Thánh Quý Cần Thơ).

 Sách Công vụ Tông Đồ, Thánh Phêrô giảng tại nhà ông Co-nê-li-ô đã ghi lại: “Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói: Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, thì cũng được Người tiếp nhậnĐức Giêsu xuất thân từ Na-da-rét, Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong Người. Đi tới đâu là Người thi ân giáng phúc đến đó, và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. Còn chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong vùng dân Do Thái và tại chính Giê-ru-sa-lem. Họ đã treo người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy, và cho người xuất hiện tỏ tường…Tất cả các ngôn sứ đều làm chứng về Người và nói rằng: phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ danh Người mà được ơn tha tội” (Cv 10, 34.37-43). lời rao giảng này của thánh Phêrô được các nhà Thánh Kinh gọi là Kerygma, tức là bài giảng truyền giáo. Lần đầu tiên ngỏ lời với một nhóm thính giả mới, các tông đồ luôn giảng Kerygma. Mỗi Kerygma cho dù có khác nhau trong những chi tiết phụ, nhưng luôn gồm những yếu tố chính về Đức Giêsu:

 a/. Tóm tắt cuộc sống trần thế của Đức Giêsu;

 b/.  Cái chết của Ngài;

 c/. Việc Ngài sống lại;

 d/. Kêu gọi tin vào Ngài để được cứu độ”,

 (Lm Carôlô Hồ Bạc Xái, Giám Đốc Đại chủng viện Á Thánh Quý Cần Thơ).

2. Tân Phúc Âm hóa:

Tân Phúc Âm hóa theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là ở ba khía cạnh:

a/. Mới trong sự nhiệt tâm;

b/. Mới trong phương pháp;

c/. Mới trong cách diễn tả mà thôi…

Còn từ khi Chúa về trời, Giáo Hội của Chúa đã trải qua gần 2000 năm, nhưng nội dung rao giảng Tin Mừng đó vẫn không có gì thay đổi. Vì Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc độc nhất cho nhân loại, không có một Đấng nào khác ngoài Chúa Giêsu.

3.   Hân hoan loan báo Tin Mừng: “ Bất cứ hành động nào liên quan đến các phương pháp của PT Cursillo cần phải có tính hân hoan loan báo Tin Mừng. Phương pháp hân hoan loan báo Tin Mừng được duy trì trong ba giai đoạn:

a. Tin Mừng về Tình yêu Thiên Chúa trong Chúa trong Chúa Kitô;

b. Khả năng tiếp nhân Tin Mừng;

c. Để sống chia sẻ và thông truyền cho tha nhân.” (126 TTNT 3)

Any action related to the method of the CM must have a kerygmatic approach. A kerygmatic approach is maintained in the three stages of the method: the Good News of God’s love in Christ, the possibility of welcoming such proposal, to live it, share it and transmit it to others.” ( 126 fundamental Ideas 3)

Inhaxio Đặng Phúc Minh

Lên đầu trang