QUI NHƠN

Giáo phận Qui Nhơn
 (tiếng LatinDioecesis Quinhonensis)