Phụng vụ

03/08 - Thứ Hai Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

28 Ông Phêrô nói với Người: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”. 29 Người phán: “Hãy đến”. Ông Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giêsu.

 Xem chi tiết »
3 Aug Mon - 18th Week in Ordinary Time

Jer. 28:1-17 / Ps. 118:29,43,78,80,95,102 /Mt. 14:22-36 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
八月三日: 常年期第十八周星期一

進堂詠: 天主,求你快來拯救我;上主,求你速來扶助我。上主,你是我的助佑、我的救援,求你不要遲延。(詠70:2-6)

 Xem chi tiết »
Thánh PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD-Tông Đồ THÁNH THỂ (1811-1868)

Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Thể và Nữ Tỳ Thánh Thể. Ngày Kính Nhớ: 2/8

 Xem chi tiết »
Thánh Phêrô Favre

Cánh tay nối dài của Thánh I-nhã (Lễ nhớ ngày 02 – 8)

 Xem chi tiết »
02/08 - Chúa Nhật Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

19 Rồi Người truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng bẻ ra, trao cho các môn đệ, và các môn đệ phân phát cho dân chúng.

 Xem chi tiết »
2 Aug Sun - 18th Sunday in Ordinary Time (A)

Is. 55:1-3 / Ps. 144:8-9,15-16,17-18 /Rom. 8:35,37-39 / Mt. 14:13-21 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
八月二日: 常年期第十八主日

進堂詠: 天主,求你快來救我;上主,求你速來助我。上主,你是我的助佑和救援,求你不要遲延。(詠70:2-6)

 Xem chi tiết »
01/08 - Thứ Bảy Tuần XVII - Mùa Thường Niên

Khi ấy, 1 quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, 2 nói với những kẻ hầu cận rằng: “Người này là Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang