Phụng vụ

6 Aug Thu - Transfiguration of the Lord (A)

Dan. 7:9-10,13-14 or 2 Pt. 1:16-19 / Ps. 96:1-2,5-6,9 / Mt. 17:1-9 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
八月六日: 耶穌顯聖容(慶日)

進堂詠: 在光耀的雲彩中,聖神出現了,並有聲音傳來:「這是我的愛子,我所喜悅的,你們要聽從他。」(參閱瑪17:5)

 Xem chi tiết »
05/08 - Thứ Tư Tuần XVIII - Mùa Thường Niên

28 Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với bà ấy: “Này bà, niềm tin của bà thật lớn mạnh! Bà muốn sao thì được vậy”. Và từ giờ đó, con gái bà đã được chữa lành.

 Xem chi tiết »
5 Aug Wed - Ded of the Basilica of St Mary

Jer. 31:1-7 / (R. Ps.) Jer. 31:10,11-12,13 / Mt. 15:21-28 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
八月五日: 常年期第十八周星期三

進堂詠: 天主,求你快來拯救我;上主,求你速來扶助我。上主,你是我的助佑、我的救援,求你不要遲延。(詠70:2-6)

 Xem chi tiết »
04/08 - Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục, Lễ nhớ

Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ: vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”.

 Xem chi tiết »
4 Aug Tue - 18th Week in Ordinary Time

Jer. 30:1-2,12-15,18-22 / Ps. 101:16-18,19-21,28 and 22-23 / Mt. 15:1-2,10-14 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
八月四日: 常年期第十八周星期二 - 聖若翰.維雅納(司鐸)(紀念)

聖人於1786年在法國里昂附近出生。20歲時開始攻讀神哲學,為預備晉鐸,但他旋即被征召入伍。1810年回鄉,1813年重返修院。他在讀書方面,尤其拉丁文,頗有困難,但他之獲准晉鐸,是因為他的聖德;終於他在1815年晉鐸。1818年,他被委任作亞爾斯堂區主任司鐸。當時,該堂教友冷淡,但聖人在任42年,以宣講、克己、祈禱和愛德,奇妙地使他的堂區復甦和發展。他指導悔罪者回頭,馳名遐邇。於是,各地慕名而來悔罪及告解的教友,蜂擁而至。相傳聖人每天以16小時聽告解。他所講要理、勸化之辭,深入人的心腑,又用自己的真摯熱情,潛心代人補贖,並以克苦及祈禱,助人助己,克勝魔鬼的攻擾。聖人於1859年安逝。教宗比約十一世立他為堂區主任司鐸(本堂神父)的主保。

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang