Phụng vụ

18 Oct Fri - ST LUKE, EVANELIST

2 Tim 4:10-17 / Ps. 145(144):10-11,12-13,17-18 / Lk. 10:1-9 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
十月十九日 - 常年期第二十八周星期六

進堂詠: 我主、上主,你若細察人的罪過,誰能站得住呢?以色列的天主,幸好你一向寬恕為懷。(詠130:3-4)

 Xem chi tiết »
十月十八日 - 聖路加(聖史)(慶日)

路加生於外教家庭,皈依後,追隨保祿傳教,參照他的宣講,撰寫第三部福音。他把教會的初期生活寫在另一部書「宗徒大事錄」中,敘述教會從開始直到保祿第一次居住羅馬之間所發生的事蹟。

 Xem chi tiết »
19/10 - Thứ bảy tuần XXVIII thường niên C

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha.

 Xem chi tiết »
18/10 - Thứ sáu. Thánh Luca - tác giả Sách Tin Mừng

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng.

 Xem chi tiết »
17/10 - Thứ năm. Thánh Inhaxiô Antiôkhia, Giám mục, tử đạo

Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ...

 Xem chi tiết »
17 Oct Thu - 28th Week in Ordinary Time

Rom. 3:21-30a / Ps. 130(129):1-2,3-4,5-7a /Lk. 11:47-54 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang