Phụng vụ

25 Aug Fri - 20th Week in Ordinary Time - St Joseph Calasanz, Priest

Ruth 1:1,3-6,14-16,22 /Ps. 146(145):5-7,8-9,9-10 /Mt. 22:34-40 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
24 Aug Thu - St Bartholomew, Apostle

Rev. 21:9b-14 /Ps. 145(144):10-11,12-13ab, 17-18 / Jn. 1:45-51 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
27/08 – CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".

 Xem chi tiết »
26/08 – Thứ bảy tuần 20 Thường Niên A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử.

 Xem chi tiết »
25/08 – Thứ sáu tuần 20 Thường Niên

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: "Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?" Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

 Xem chi tiết »
24/08 – Thứ năm. THÁNH BATÔLÔMÊÔ

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: "Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến mà xem". Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: "Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?"

 Xem chi tiết »
23 Aug Wed - 20th Week in Ordinary Time - St Rose of Lima, virgin

Jdg. 9:6-15 /Ps. 21(20):2-3,4-5,6-7 / Mt. 20:1-16 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
22 Aug Tue - 20th Week in Ordinary Time - The Queenship of the BVM

Is. 9:1-6 /Ps. 113(112):1-2,3-4,5-6,7-8 /Lk. 1:26-38 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang