Phụng vụ

31 Mar Fri - 4th Week of Lent

Wis. 2:1,12-22 / Ps. 34(33):17-18,19-20,21,23 /Jn. 7:1-2,10,25-30 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
30 Mar Thu - 4th Week of Lent

Ex. 32:7-14 / Ps. 106(105):19-20,21-22,23 / Jn. 5:31-47 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
29 Mar Wed 4th Week of Lent

Is. 49:8-15 / Ps. 145(144):8-9,13-14,17-18 /Jn. 5:17-30 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
28 Mar Tue - 4th Week of Lent

Ez. 47:1-9,12 / Ps. 46(45):2-3,5-6,8-9 / Jn. 5:1-16 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
27 Mar Mon - 4th Week of Lent

Is. 65:17-21 / Ps. 30(29):2,4,5-6,11-12,13 /Jn. 4:43-54 (Ps Wk IV)

 Xem chi tiết »
02/04 – CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

 Xem chi tiết »
01/04 – Thứ bảy đầu tháng. Tuần 4 Mùa Chay

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là tiên tri". Kẻ khác nói: "Ông này thật là Ðấng Kitô". Người khác nữa lại nói: "Ðấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Ðấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Ðavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Ðavit?" Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người.

 Xem chi tiết »
31/03 – Thứ sáu tuần 4 Mùa Chay

Lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong đền thờ, Người lớn tiếng nói rằng: "Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Ðấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài. Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta". Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.

 Xem chi tiết »
30/03 – Thứ năm tuần 4 Mùa Chay

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang