Phụng vụ

30 Sep Wed - 26th Week in Ordinary Time - St Jerome, priest and doctor

Job. 9:1-12,14-16 /Ps. 87:10-11,12-13,14-15 /Lk. 9:57-62 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
九月三十日: 常年期第二十六周星期三 - 聖熱羅尼莫(葉理諾)司鐸(聖師)(紀念)

聖人約在公元340年,出生於達馬西亞(今意大利北部)。他在羅馬求學,並受洗,開始度苦修生活。他在安提約基雅晉鐸,又往君士坦丁堡研究聖經。後返羅馬,充當教宗達馬穌(366-384)的秘書,並著手把聖經翻譯成拉丁文,及促進隱修生活。聖人雖才德兼備,但他性格激烈,嫉惡如仇,他的文章針對時弊惡習,得罪多人,致四面受敵。聖人在教宗達瑪穌去世後,便潛居白冷,繼續把聖經校譯成拉丁文,並曾多方面協助解決教會各種難題,尤其攻斥異端。聖人著作等身,尤以聖經註釋著名。420年,安逝於白冷。聖人校譯的拉丁文聖經,通行於拉丁教會,俗稱「拉丁通行本」,使教會受益良多。聖人名言:「誰不認識聖經,就是不認識基督。」聖人與聖奧思定、聖安博,及聖額我略,同為拉丁教會的四大聖師。

 Xem chi tiết »
29/09 - CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN, lễ kính

Người lại nói : “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

 Xem chi tiết »
29 Sep Tue - The Holy Archangels Michael, Gabriel and Raphael - feast

Dan. 7:9-10,13-14 or Rev. 12:7-12 / Ps. 137:1-3,4-5 / Jn. 1:47-51 (Ps Wk II)

 Xem chi tiết »
九月二十九日: 聖彌額爾、聖加俾額爾及聖辣法耳總領天使(慶日)

聖彌額爾,意謂:「誰如天主」。在聖經中,他是保護以色列子民的總領天使(達10:13, 21; 12:1)。他曾戰勝代表魔鬼的大龍,即遠古的蛇和牠的使者(默12:7)。教會尊他為新約子民的護守天使。 聖加俾額爾,意謂:「天主的人」或「天主的力量」。在舊約中,他曾給達尼爾先知解釋異象(達8:15, 16; 9:21-27)。在新約中,他給匝加利亞預報若翰誕生(路1:11-20),又給童貞瑪利亞預報救主降生(路1:26-38)。 聖辣法耳,意謂「天主醫治」。他曾在多俾亞的旅途中照顧和保護他(多5-12)。

 Xem chi tiết »
28/09 - Thứ Hai tuần XXVI TN

“Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang