Phụng vụ

24/09 Thứ Sáu Tuần XXV - Mùa Thường Niên

20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

 Xem chi tiết »
24 Sep Fri, 25th Week in Ordinary Time

Hag. 1:15 -2:9 / Ps. 42:1,2,3,4 / Lk. 9:18-22 (Ps Wk I)

 Xem chi tiết »
九月二十四日, 常年期第二十五周星期五

進堂詠 上主說:我是百姓的救援,他們在任何急難中呼求我,我定要垂聽他們,永遠做他們的上主。

 Xem chi tiết »
23/09 Thứ Năm Tuần XXV - Mùa Thường Niên

Còn vua Hê-rô-đê thì nói : “Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.

 Xem chi tiết »
九月二十三日, 常年期第二十五周星期四 聖碧岳‧庇特來司鐸(紀念)

碧岳神父,俗名方濟傅佐尼,1887年5月25日生於貝內文托教區的庇特來。1903年1月6日進入嘉布遣小兄弟會當修士,1910年8月10日在貝內文托主教座堂被祝聖為司鐸。1916年7月28日到加爾加諾的聖若望‧羅敦多。1918年9月20日星期五早上,當他在老舊的小堂,對著詠經席的苦像祈禱時,得到印上五傷的恩典;這些傷口半個世紀之久,都會裂開並流血。碧岳終其一生,專心執行司鐸職務,他成立了多個「祈禱會」,開辦了一所現代化醫院,命名為「解除痛苦之家」。他自稱自己是一位祈禱的小兄弟。聖人於1968年9月23日去世。1999年5月2日,由教宗若望保祿二世宣布為真福,並於2002年6月16日,由同一位教宗宣布為聖人。

 Xem chi tiết »
22/09 Thứ Tư Tuần XXV - Mùa Thường Niên

1 Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.

 Xem chi tiết »
12 3 4 5 6 7 8 9 10 Sau >>
Lên đầu trang