TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI - GIÁO HẠT PHỦ LÝ

32 giáo xứ 

Linh mục quản hạt: Giuse Bùi Quang Tào

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Lên đầu trang