PHÁT DIỆM

Giáo phận Phát Diệm
(tiếng LatinDioecesis de Phat Diem)