Ơn Gọi làm Tông Đồ của Thánh Barthôlômêô

8/24/2012 7:23:44 AM
Thứ 7 say CN XX TN

Ga1_45-51.jpg 

Kh 21, 9b-14
Tv 144

Ga 1, 45-51
45 Một hộm, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: "Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét."46 Ông Na-tha-na-en liền bảo: "Từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được? " Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! "47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối."48 Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi."49 Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! "50 Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa."51 Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người."

Suy niệm

Thánh Barthôlômêô là Tông Đồ của Đức Giêsu có tên trong danh sách Tin Mừng Matthêu (10,3), nhưng trong Tin mừng Gioan ông còn có tên là Nathanael (x Ga 1,45), không có lịch sử chắc chắn về hoạt động Tông Đồ của ông. Tuy nhiên theo truyền khẩu thì ông giảng Tin Mừng ở Ấn Độ và Tử Đạo ở đó.

Theo Tin Mừng Matthêu, các môn đệ đầu tiên là những người lao động cơ bắp, như các ông Anrê, Phêrô, Giacôbê và Gioan đang quăng chài bắt cá, thì Đức Giêsu đến gọi và bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho anh em trở nên kẻ chài lưới người” (Mt 4,18-22) ; Nhưng trong Tin Mừng Gioan, người môn đệ đầu tiên được Đức Giêsu gọi lại là ông Nathanael đang say mê đọc Thánh Kinh. Người môn đệ Đức Giêsu chọn dưới cái nhìn của ông Gioan được đặt trong trình thuật Sáng tạo mới Đức Giêsu thực hiện, vì sau ba lần ông Gioan dùng cụm từ “ngày hôm sau” (x Ga 1,29.35.43). Ba lần “ngày hôm sau” đó, tức là vào ngày thứ tư, Đức Giêsu gọi ông Nathanael làm ta nhớ đến cuộc Sáng tạo thuở ban đầu vào ngày thứ tư Chúa tạo dựng nên tinh tú (x St 1,14-19). Mà tinh tú theo quan niệm của người Do Thái là các thần minh Chúa dựng nên để soi đường dẫn lối muôn người. Thế thì ai đến với Đức Giêsu để Ngài sai đi làm Tông Đồ như ông Nathanael, đưa người anh em vào con đường công chính, thì người ấy nhưnhững tinh tú trên vòm trời (x Dn 12,3).

Ơn gọi làm Tông Đồ của ông Barthôlômêô nhờ ông Philip giới thiệu về Đấng Mêsia, có tên Giêsu con ông Giuse người quê Nazareth. Nghe thế, ông Nathanael chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, ông cho rằng : “Từ Nazareth thì có thể xảy ra cái gì tốt được?” Nhưng ông Philip động viên : “Anh cứ đến mà xem”. Đức Giêsu thấy ông Nathanael đến với mình thì Ngài lên tiếng xác nhận : “Đây đích thực là người Israel trong mình không có gian dối!” Nghe thế, ông Nathanael ngỡ ngàng thưa lại : “Bởi đâu mà Ngài biết tôi ?” Đức Giêsu trả lời và bảo ông : “Trước khi Philip gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả”. Ông Nathanael liền tuyên xưng Đức Tin : “Thưa Thầy, Thầy chính là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel”(x Ga 1,45-49 : Tin Mừng).

Sở dĩ ông Nathanael được Đức Giêsu xác nhận nơi ông không có gì gian dối vì : “Đức Giêsu biết ông khi ông ngồi dưới gốc cây vả” : Đây là một thành ngữ của người Do Thái ám chỉ một bậc thầy thông Luật say sưa đọc Kinh Thánh và giảng dạy cho nhiều người dưới bóng cây vả.


Như thế Tin mừng Gioan ghi nhận bốn nét đẹp về ông Nathanael :

1/ Ông say mê đọc Kinh Thánh và loan báo cho mọi người.

2/ Ông đi đến với Đức Giêsu.

3/ Ông được Đức Giêsu tha tội, như Ngài bảo : “Nơi ông không có gì gian dối”.
4/ Ông tuyên xưng Đức Tin : “Thầy chính là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”(1Ga 1,49b: THTM). Mà ai biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì người ấy được Chúa cứu độ (x Ga 17,3).


Điều ta cần lưu ý nhất là là ông Nathanael sau khi đọc Thánh Kinh, ông phải đến với Đức Giêsu, mới được Ngài xác nhận “không có gì gian dối”.Thực vậy, nếu ông Nathanael chỉ say mê đọc Thánh Kinh rồi loan báo cho mọi người, thì ông không hơn gì anh em Tin Lành. Bởi thế, ông Philipphê động viên ông Nathanael hãy đến gặp Đức Giêsu, đó là dấu chỉ Chúa muốn chúng ta sau khi nghe và thực hành Lời Ngài, thì phải đến kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, mới được ơn tha tội, trở nên người công chính, hơn ông Nathanael.

Đức Giêsu không chỉ muốn chọn gọi ông Nathanael làm Tông Đồ, mà Ngài còn muốn mọi người phải sống như ông Nathanael để trở nên đoàn Tông Đồ của Ngài, được sai đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cứu độ nhân loại. Nên Đức Giêsuđang đàm thoại với một mình ông Nathanael, thì Ngài lại nói với mọi người : “Các ngươi sẽ thấy Trời mở ra và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51 : Tin Mừng). Đức Giêsu nói như thế là muốn xác nhận chính Ngài là ông Giacob mới, vì như xưa ông Giacob, con của ông Isaac, cháu đích tôn của tổ phụ Abraham, muốn cho dòng dõi được đông đúc như sao trên trời như cát dưới biển, mà Chúa đã hứa cho tổ phụ Abraham (x St 22,17-18), thì ông phải đi tìm một cô nương để se duyên kết nghĩa. Trên đường đi tìm cô nàng vừa ý, dọc đường ông lấy cục đá gối đầu nằm ngủ, ông mơ thấy một chiếc thang bác từ Trời dựng ngay đầu ông, và kìa Thiên Chúa đứng trên thang mà phán bảo :“Ta là Chúa của Abraham tổ phụ ngươi và là Thiên Chúa của Isaac cha ngươi. Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất ; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng giống ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này Ta ở với ngươi ; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ gìn giữ ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi” (St 28,13-15).

Trong chương 1 của Tin Mừng Gioan, ông ghi sáu chi tiết liên tiếp xảy ra :

- Chi tiết thứ nhất : Nhiều người tưởng ông Gioan Bt là Đấng Mêsia, thì ông Gioan Bt chối ngay và cho biết “tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc”, mời gọi mọi người nắn đường bạt núi để đón nhận Đấng Kitô (x Ga 1,19-28).


- Chi tiết thứ hai : Ông Gioan Bt giải thích về nước thanh tẩy của Đức Giêsu (x Ga 1,29-34).


- Chi tiết thứ ba : Hai môn đệ của ông Gioan Bt bỏ thầy mà lưu lại với Đức Giêsu (x Ga 1,35-39).

- Chi tiết thứ tư : Ông Anrê dẫn em là ông Simon đến với Đức Giêsu, được Ngài đổi tên Simon thành Phêrô, nhằm cho ông được tham dự vào Đức Kitô là Đá Tảng, bị người ta loại bỏ,nhưng trở nên Đá đỉnh góc (x Ga 1,40-42).

- Chi tiết thứ năm : Đức Giêsu gọi ông Philipphê đi theo Ngài (x Ga 1,43-44).

- Chi tiết thứ sáu : Ông Philipphê giới thiệu Đức Giêsu cho ông Nathanael, và ông Nathanael đã đến với Đức Giêsu, Ngài chọn ông làm Tông Đồ đầu tiên (x Ga 1,45-51).


Như thế ơn gọi làm Tông Đồ của ông Nathanael cũng là Hiền Thê của Đức Giêsu, được đặt vào ngày thứ sáu, trong tuần Sáng Thế Mới do Ngài thực hiện. Chân lý này chỉ tìm thấy vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi tim Đức Giêsu bị đâm thủng, nước và máu chảy ra khơi nguồn Bí tích Hội Thánh mới thực là Hiền Thê của Ngài, làm cho mọi người nhớ lại vào ngày thứ sáu trong tuần Sáng Thế nguyên thủy, Chúa chỉ cần phán một Lời đã sáng tạo nên đôi vợ chồng Adam, Eva (x St 1,26-27). Đôi vợchồng ấy đã bất trung với Chúa, nên sinh ra giống dòng nhân loại tội lỗi và xô nhau xuống vực thẳm tử thần (x St 3) ; thì nay trong tuần Sáng Thế Mới của Tin Mừng Gioan ghi nhận, Adam cuối cùng (Đức Giêsu) biết Hiền Thê của mình – những người có đời sống Đạo như ông Nathanael - sẽ sinh ra dòng giống nhân loại vô tội, vì được Máu Chúa Kitô thanh tẩy. Bởi đó khi ông Gioan kết thúc chương 1, kết thúc tuần Sáng Thế Mới, bắt đầu sang chương 2, ông Gioan ghi nhận : “Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu.Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự” (Ga 2,1-2).

Tiệc cưới ấy là dấu chỉ Hội Thánh Chúa Kitô,vì “vào ngày thứ ba”, ngày Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, Hội Thánh mới thực sự được khai sinh, ai vào Hội Thánh thì vui mừng hơn người đi dự tiệc cưới, vì Ngài là Adam cuối cùng nhờ có Maria, Evà mới bảo mọi người : “Hãy đến cùng Giêsu, Ngài bảo gì cứ làm theo” (Ga 2,5), để ai nghe và thực hành Lời Đức Giêsu, thì trở thành những viên đá sống được Chúa dùng để xây dựng Hội Thánh, như ông Phêrô nói : “Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em nhưnhững viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô” (1Pr 2,4-5). Đây là thành thánh Thiên Chúa ngự mà ông Gioan đã được Chúa cho biết qua thị kiến : “Tôi đã nhìn thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên, và Chúa còn chỉ cho tôi thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem từ Trời, nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Thành rực sáng tựa đá quý tuyệt vời, như ngọc thạch trong suốt tựa pha lê. Thành có tường rộng và cao, với 12 cửa do 12 thiên thần canh giữ, và trên các cửa có ghi tên 12 chi tộc con cái Israel. Phía đông có ba cửa, phía bắc có ba cửa, phía nam có ba cửa và phía tây có ba cửa. Tường thành xây trên 12 nền móng, trên đó có tên 12 Tông Đồ của Con Chiên”(Kh 21,9b-14 : Bài đọc).


Vậy các Kitô hữuu phải sống Đạo ít nhất không thua ông Nathanael để trở nên những viên đá sống xây dựng Hội Thánh Chúa Kitô, cũng là xây dựng thành thánh Giêrusalem trên Trời, mà Chúa đã mạc khải cho ông Gioan, để khi đã được dung thân trong thành thánh Giêrusalem khởi đi từ Hội Thánh Chúa Kitô nơi trần thế, mới cất lời tuyên xưng Đức Giêsu : “Lạy Chúa, kẻ hiếu trung với Chúa, được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang” (Tv 145/144,12a : Đáp ca).


THUỘC LÒNG


Ai say mê Lời Chúa và loan báo cho mọi người để cùng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, người ấy được Chúa xác nhận “không có gì gian dối”
(theo Ga 1,43-51).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang