Như chúng con cũng tha

6/23/2022 8:18:37 PM
1- Cô A (tự xưng với cô B) mình là tín hữu Công Giáo ròng, gốc và phát biểu thế nầy: ''Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.'' là sai hoàn toàn vì chữ ''như'' là cách đòi hỏi Chúa tha thứ y hệt chúng ta!!!

2- Cô B bèn nhờ tôi giải nghĩa chữ ''như'' để cô ta an tâm chờ ngày lãnh Bí Tích Thanh Tẩy.

3- Trích dẫn Tin Mừng theo Thánh Matthêu:

a- Tiếng Latinh: ''Et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.''

b- Tiếng Anh: ''And forgive us our debts as we also forgive our debtors.''

c- Tiếng Pháp: Et pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.

d- Tiếng Hylạp: ''Kαὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.'' (Phiên âm: kai aphes ēmin ta opheilēmata ēmōn ōs kai ēmeis aphēkamen tois opheiletais ēmōn)

4- Tiếng Đức: ''Und vergib uns unsere Schulden wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.''

5- Ghi Hy-Anh ngữ để Bà Con đối chiếu: Καὶ (And) ἄφες (forgive) ἡμῖν (us) τὰ (the) ὀφειλήματα (debts) ἡμῶν (of us) Ὡς (as) καὶ (also) ἡμεῖς (we) ἀφήκαμεν τοῖς (the) ὀφειλέταις (debtors) ἡμῶν·(of us)

6- Cắt nghĩa các chữ Ὡς, Kαὶ (Hy lạp) sicut et (Latinh)

Các chữ ấy có nghĩa như sau: for: vì, since: vì, because: vì, as: vì, so that, in order that: ngõ hầu! (Như chữ của Pháp: puisque, parce que, car, comme: vì, bởi vì, pour que: afin que: ngõ hầu và như chữ Đức: damit...)

7- Cùng hát Kinh Lạy Cha: https://www.youtube.com/watch?v=iUscWfORLpg 

8- Xin xem thêm Lời Chúa

a- Matthêu 5,23-24 về việc làm hòa trước với anh em mình trước khi dâng lễ.

b- Luca 6,37: ''Hãy tha thứ và (ngõ hầu) các con sẽ được thứ tha.'' (Pardonnez, et vous serez pardonnés.'' (x. Marcô 11,25 và Matthêu 6,14-15)

9- Kết luận

Phải tha thứ tới ''chín mươi lần bảy'' trước cho người có lỗi với mình, tôi mới được Chúa thứ tha như Ngài dạy ngắn gọn trong Kinh Lạy Cha. Kính mong Bà Con vui lòng nắm vững ý nghĩa của chữ ''như'' (trong ''Kinh'' vừa nêu như tôi đã trình bày) để ngăn ngừa tuổi trẻ bị cô A xuyên tạc Lời Chúa.

Đaminh Phan văn Phước, 23.6.2022.

Lên đầu trang