Nhà Thờ Giáo xứ Phù Kinh xin giúp đỡ

5/9/2015 6:20:21 PM
Xin Quý vị giúp đỡ cho giáo xứ Phù Kinh để người dân ở nơi vùng sâu vùng xa, đầy cách trở có nơi đọc kinh dâng lễ xứng đáng.

XuPhuKinh-1.jpg
XuPhuKinh-2.jpg

Lên đầu trang