Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7
TUẦN 13 Thường niên

Am 8, 4-6. 9-12
Tv 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131
Mt 9, 9-13

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 28 29 30 1 2 3 4 ]
Lên đầu trang