Sống thật

Hêrôđê đã sống hoàn toàn trái ngược với ơn cứu độ của Thiên Chúa, vì ông cầm tù người khác, ông sống theo những đam mê dục ...

Vì đã trót thề

(30.7.2016 – Thứ bảy Tuần 17 Mùa Thường niên) ...

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 29 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên

Gr 26, 1-9
Tv 68, 5. 8-10. 14
Ga 11, 19-27


Thánh Mácta

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 26 27 28 29 30 31 1 ]
Lên đầu trang