Tin mới nhất

Đứng dậy đi theo 17 giờ 39, 30 Tháng 6 2016
Lòng nhân hơn của lễ 17 giờ 10, 30 Tháng 6 2016
Bạn và tôi tuy hai mà một 17 giờ 6, 30 Tháng 6 2016
Trên máy bay với Đức Phanxicô 9 giờ 46, 30 Tháng 6 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7
TUẦN 13 Thường niên

Am 8, 4-6. 9-12
Tv 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131
Mt 9, 9-13

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 28 29 30 1 2 3 4 ]
Lên đầu trang