Thực phẩm: Ai giết ai?

Một người quen ở Nauy cho biết chính phủ của đất nước này chú tâm nhất là thực phẩm. Đơn giản vì lẽ bất cứ người dân nào ...

Dự lễ qua loa!

Một trong những thực trạng đáng buồn trong việc giữ đạo của một số người đó là chuyện dự lễ qua loa. Chẳng hiểu tâm hồn của ...

10/08 Thánh Lô-ren-xô - Phó tế, Tử đạo

Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. ...

10/08 Thứ tư tuần XIX thường niên

Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 10 tháng 8
THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
[ 7 8 9 10 11 12 13 ]
Lên đầu trang