Hãy vững tin và phó thác

Tin mừng thánh Matthêu hôm nay thuật lại rằng: hôm ấy các môn đệ theo Chúa Giêsu xuống thuyền thì bỗng biển hồ nổi sóng gió, ...

Noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

HIỆP SỐNG TIN MỪNG LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ (Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt 16,13-19) ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 28 tháng 6
TUẦN 13 Thường niên

Am 3, 1-8; 4, 11-12
Tv 5, 5-6. 7. 8
Mt 8, 23-27

Thánh Irênê Giám mục, Tử đạo

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 25 26 27 28 29 30 1 ]
Lên đầu trang