Năm 1961, ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII nâng ĐỀN THỜ LA VANG lên bậc VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG

8/14/2012 9:21:35 PM
ĐIỆN VĂN CỦA BỘ PHỤNG TỰ TÒA THÁNH VATICAN

john-xxiii.jpg 
Bộ Phụng Tự đã tuyên bố nâng đền thờ La Vang lên bậc Tiểu Vương Cung Thánh Đường. Đền thờ La Vang được mang tước hiệu đó vào ngày 22.08.1961, vì Giáo Hội buộc một đền thờ phải được xức dầu trước, mới được nâng lên tước hiệu Vương Cung Thánh Đường.  Về sắc chỉ, hiện Phủ Quốc Vụ Khanh đang chuẩn bị. Stop end.”


SẮC CHỈ MAGNO NOS CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN XXIII


“Gioan XXIII, để muôn đời ghi nhớ.

Lòng tôi đầy tràn an ủi khi hồi tưởng đến vô vàn dấu tỏ lòng cung kính Đức Mẹ xuất hiện khắp nơi trên hoàn cầu, như muôn đóa hoa tuyệt đẹp trổ ra trong cánh đồng phì nhiêu Công giáo. Đất Việt Nam cũng trổ hoa mến yêu Đức Trinh Nữ, và ở La Vang, một làng nằm trong lãnh thổ nước nầy, có Đền Thánh danh tiếng vì được dân chúng đến viếng đêm ngày đông đúc, và được coi như Thiên Đài toàn quốc. Đền Thánh ấy, các Giám Mục miền Nam Việt Nam, trong phiên họp năm 1961, đã muốn gọi là “Đền Thánh Toàn Quốc khấn dâng”, vì các ngài đã quyết định dâng riêng cho Đức Mẹ một Đền Thánh để nhớ ơn Đức Mẹ phù hộ, ban cho Giáo Hội chiến thắng được kẻ nghịch, Đức Tin được bảo toàn, Đất Nước được thống nhất và hưởng lại tự do. Muốn được những ơn phúc ấy, dân chúng sẽ đến viếng mỗi ngày một đông hơn và xem Đền Thánh ấy như “Nhà Cầu Nguyện”. Nơi đó, sẽ còn thiết lập và khuyền khích thói quen Chầu Thánh Thể, ngõ hầu lòng tôn kính Chúa Giêsu đi đôi với lòng thành kính Đức Mẹ.

Vì những lý do nói trên, các Giám Mục ấy, cũng là thể theo ý Đức Hồng Y Grêgôriô Phêrô Agagianian, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, đã nghĩ đến việc cho Đền Thánh ấy mang vinh dự một Vương Cung Thánh Đường. Các ngài đã nhờ Đức cha Phêrô Ngô Đình Thục, Tổng Giám Mục Huế, đệ trình lên cho Chúng Tôi ý nguyện của các ngài.

Phần Chúng Tôi, để ban thưởng Dức Tin bất khuất của giáo hữu Việt Nam một cách cân xứng và để thúc đẩy lòng đạo đức thực hành, Chúng Tôi vui lòng chấp nhận ý nguyện ấy. Bởi thế, sau khi đã bàn hỏi Bộ Phụng Tự, tìm biết chắc chắn và cân nhắc kỹ lưỡng, Chúng Tôi lấy toàn quyền Giáo Hoàng của Chúng tôi, viết Sắc Chỉ này, có hiệu lực vĩnh viễn, để ban cho Đền Thánh Đức Mẹ La Vang ở Giáo Phận Huế, được tước hiệu và phẩm vị TIỂU VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG, với tất cả các quyền lợi, đặc ân thường ban cho những Thánh Đường như thế, không gì trái ngược có thể chống lại Sắc Chỉ nầy. Chúng tôi truyền cho những ai liên quan, hoặc có thể liên quan với Sắc Chỉ nầy, từ nay về sau, phải hoàn toàn vâng phục và đoán định như thế; từ nay, bất cứ ai, bất cứ quyền lực nào vi phạm Sắc Chỉ của Chúng Tôi, vô tình hay hữu ý, đều kể là bất thành, vô hiệu.

Ban hành tại Rôma,

cạnh Đền Thờ Thánh Phêrô,

có đóng ấn Ngự Phủ,

ngày 22.08.1961, năm thứ ba triều đại Giáo Hoàng Chúng Tôi.”

THỪA LỆNH GIÁO HOÀNG

Ký thay

ĐỨC HỒNG Y QUỐC VỤ KHANH

ANGELO DELL’ACQUA

Đại biện

(Trần Quang Chu, HÀNH HƯƠNg LA VANG, tập II, tr. 394-397)

Lên đầu trang