Mùa Vọng Giáng Sinh

11/29/2011 9:10:27 PM

Ngọn đèn nến sáng lung linh

bốn Tuần Mùa Vọng ''Giáng Sinh Cứu Đời''!

Thánh Ca trầm bổng là lời

xin ''Mưa Cứu Chuộc'' cho đời lầm than

thoát xiềng xích của Satan

để Hồng Ân xuống chứa chan cõi lòng!

Như nai tìm đến suối trong,

đoàn con chờ Chúa nhủ lòng xót thương,

thứ tha cho kẻ lầm đường,

tìm về với Chúa Tình Thương vô bờ!

Ngài là Chúa Tể Thiên Cơ!

Con người hữu hạn biết chờ trông ai?

Đàn con, sám hối, van nài

Chúa mau cho Đấng Thiên Sai (*) xuống trần!

Bốn Tuần Mùa Vọng qua dần...,

Nôn nao chờ tiếng chuông ngân báo rằng:

''Đêm nay, Con Chúa Vĩnh Hằng

giáng sinh, người có biết chăng, hỡ người?''

Đaminh Phan văn Phước, Mùa Vọng 2011

- - - -

*Đấng Thiên Sai: Messias hay Đấng Được Xức Dầu và Được Sai Đi: Christus. Ngài là Con Một ở trong Cha, đồng Bản Tính với Cha. Cho nên Ngài cũng là Thiên Chúa như Cha.

Lên đầu trang