Mở mắt, cõi lòng

12/18/2021 1:43:05 PM

Ephata: (Hãy mở ra)

Để nhìn Trời, biển bao la, vô bờ

Ông Xanh: Chúa Tể Thiên Cơ

Và bao cảnh vật nên thơ, trữ tình!

''Vô tri, bất mộ'' chứng minh

Tôi đây chẳng biết soi mình trong gương!

Lương tâm là đuốc giữa đường

Mà sao tôi lại coi thường Ông Xanh?

Loài người nam-nữ đành rành!

Cớ sao bày chuyện tập tành tào lao?

Học sinh khác phái được vào

Cầu tiêu ''không cửa'' gây bao lỗi lầm...! (*)

Tự do như thế là mầm

Nảy sinh tội ác! Thầy câm sao đành?

Nhà Trường là những Bức Tranh

Vẽ bằng những nét đan thanh cho đời!

Xem bài vô Đạo, lệ rơi!

Cúi đầu tạ lỗi, xin Trời thứ tha...

Cho Thầy-Cô mở mắt ra

Thụ Nhân có nghĩa ''thay Cha-Mẹ trò'':

Dạy ''Văn và Lễ là Kho''

Tức Thiên Bửu Bối Trời cho đời này!

Ca Dao Nước Việt rất hay:

''Anh bưng thau nước chắp tay..., vái Trời...''

(*)- Vì tế nhị, không nêu ''cường quốc kinh tế'' nào!

Phan văn Phước

Đức Quốc, 17.12.2021.

Ngày Hạnh Phúc: https://www.youtube.com/watch?v=rCjDDu9l2vw

Lên đầu trang