TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI - GIÁO HẠT LÝ NHÂN

29 giáo xứ 

Linh mục quản hạt: Phan-xi-cô Lê Thanh Nghị

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Lên đầu trang