Lời Chúa

Đức tin là một ân ban của Lòng Thương Xót Chúa

Chúa Nhật 2 Phục Sinh – B (Cv 4, 32-35; 1 Ga 5, 1-6; Ga 20, 19-31)

 Xem chi tiết »
Vết Thương Của Lòng Thương Xót

SUY NIỆM CHÚA NHẬT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (Ga 20, 19-31)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B

Chúa nhật II Phục Sinh cũng là Chúa nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa. Bài Tin mừng trong Chúa nhật này được đọc chung trong cả ba năm A,B,C, kể lại hai lần hiện ra của Đức Kitô Phục sinh.

 Xem chi tiết »
Niềm tin và sứ mạng tông đồ

Thứ Bẩy trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh (Cv 4:13-21; Tv 118:1,14-15,16-18,19-21; Mc 16:9-15)

 Xem chi tiết »
Từ không tin đến vững tin và hăng hái loan truyền Đức Tin của ông Tô-ma

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH A.B.C (Cv 4.32-35 ; 1 Ga 5,1-6 ; Ga 20,19-31)

 Xem chi tiết »
Bình an của Chúa

Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa (Cv 4:32-35; Tv 118:2-4,13-15,22-24; 1 Ga 5:1-6; Ga 20:19-31)

 Xem chi tiết »
Cộng tác với ơn Chúa

Thứ Hai trong tuần thứ Hai Mùa Phục Sinh ( Cv 4:23-31; Tv 2:1-3,4-6,7-9; Ga 3:1-8)

 Xem chi tiết »
Xin vâng như Mẹ!

Lễ Truyền Tin (Ed 37:21-28; Gr 31:10,11-12,13; Ga 11:45-57)

 Xem chi tiết »
VUI MỪNG VÌ THẤY CHÚA

(08.4.2018 – Chúa nhật 2 Phục sinh, Năm B)

 Xem chi tiết »
Vẫn không tin

(07.4.2018 – Thứ bảy trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Chúa đó

(07.4.2018 – Thứ sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang