Lời Chúa

Tránh mưu mô ma quỷ

Thứ Hai tuần IV TN (Mc 5:1-20)

 Xem chi tiết »
Chỉ phụng sự một mình Chúa

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CN IV THƯỜNG NIÊN B (Đnl 18,15-20; 1 Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)

 Xem chi tiết »
Bám vào Chúa để đời được bình an

Chúa nhật 4 thường niên năm B (Lời Chúa: Dnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)

 Xem chi tiết »
Hãy tin! Đừng cứng lòng

Thứ Bảy tuần III TN (Mc 4:35-41)

 Xem chi tiết »
Suy Niệm Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

Quỷ dữ hay Satan là loại Thiên thần hư hỏng, đã bị Thiên Chúa phạt trong Hỏa ngục. Nhưng Thiên Chúa vẫn cho chúng hiện diện dưới nhiều hình thức khác nhau trong lịch sử.

 Xem chi tiết »
Hãy Xuất Khỏi Người Này

(28.01.2018 – Chúa nhật 4 Thường niên B)

 Xem chi tiết »
Tại sao anh em sợ?

(27.01.2018 – Thứ bảy Tuần 3 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Để Lời được lớn lên

Thứ Sáu tuần III TN (Mc 4:26-34)

 Xem chi tiết »
Đặc sủng của Thiên Chúa

(26.01.2018 – Lễ thánh Timôthê và thánh Titô, Giám mục)

 Xem chi tiết »
Con phải làm gì?

(25.1.2018 – Thứ Năm – Thánh Phaolô Tông đồ, trở lại)

 Xem chi tiết »
Uy quyền chỉ có ý nghĩa nhờ lối sống khiêm tốn

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Dnl 18,15-20; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28)

 Xem chi tiết »
Lời quyền năng cứu độ

Suy niệm Chúa nhật IV - Năm B (Mc 1, 21-28)

 Xem chi tiết »
Không sợ ngã - Chỉ sợ không đứng lên như Phaolô

Thánh Phaolô, Tông Đồ trở lại (2 Sm 7:18-19,24-29; Tv 132:1-2,3-5,11,12,13-14; Mc 4:21-25)

 Xem chi tiết »
Tâm hồn ta thế nào?

Thứ Tư tuần III TN (Mc 4:1-20)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang