Lời Chúa

10/05 Thứ ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một.

 Xem chi tiết »
09/05 Thứ hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng.

 Xem chi tiết »
08/05 Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C

“Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta.

 Xem chi tiết »
07/05 Thứ bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh

“Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.

 Xem chi tiết »
06/05 Thứ sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống.

 Xem chi tiết »
05/05 Thứ năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống.

 Xem chi tiết »
04/05 Thứ tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời.

 Xem chi tiết »
03/05 THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, Tông Đồ. Lễ Kính

Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

 Xem chi tiết »
01/05 Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C

Thầy hỏi lần thứ ba: “Con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”.

 Xem chi tiết »
30/04 Thứ bẩy tuần II Phục Sinh

Khi chèo đi được chừng hai mươi lăm hay ba mươi dặm, thì họ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt biển, tiến lại gần thuyền, họ hoảng sợ.

 Xem chi tiết »
29/04 Thứ sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.

 Xem chi tiết »
28/04 Thứ năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Cha yêu mến Con, nên đã ban mọi sự trong tay Con. Ai tin vào Con thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Con, thì sẽ không được thấy sự sống...

 Xem chi tiết »
27/04 Thứ tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.

 Xem chi tiết »
26/04 Thứ ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, tức là Con Người vốn ở trên trời.

 Xem chi tiết »
25/04 Thứ hai THÁNH MÁCCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính

“Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. "

 Xem chi tiết »
24/04 Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang