LỜI CẦU ĐẦU NĂM KHỈ

2/14/2016 8:11:40 PM

Muôn lạy Đấng Từ Bi

Tết Khỉ đã qua đi

Trở về đời thường khi,

Bôn ba tiếp bước đi.

Chúng con biết làm gì,

Trong Năm Thánh Từ Bi?

 

Xin ban Đấng Thần Khí

Cho con đức kiên trì

Theo nẻo đường Chân Lý

Khổ thân, Tâm hoan hỉ

Không nản chân. Vững Chí.

 

Bao giờ ngự ‘Chính Trị’

Đẩy đêm đen … ‘tà trị’

Đã gần trọn thế kỷ;

(Lấy) Gian tham làm nguyên lý,

Bạo lực phương pháp trị

Thành tích để… nâng bi;

Móc túi dân bền bỉ

Cướp ngày loại thuế phí

Tiền đốt hàng ngàn tỷ

Bắn pháo hoa vì…sĩ

Xây tượng đài vô tri…

Mặc Dân đói thảm bi,

Lại giả nhân ngôn mỹ !?

 

Muôn lạy Đấng Từ Bi,

Bao giờ Dân hoan hỷ

Dưới ánh sáng Công lý,

Thoát ma thuyết tà mị ?

 

Xin ban năm con Khỉ

Dân chủ rạng chân lý

‘Đầy tớ’ bừng lương tri

Không còn điều phi lý

Không còn phân đối nhị

Người Việt hết chia ly.

 

Thân hèn (vốn) tham- sân- si

Xác nặng, hèn ý chí,

Bao thời gian uổng phí,

Dễ sống trái lương tri.

Tự thân làm được gì,

Ngoài tội lỗi, ngu lì…!

 

 Lạy Ngôi Ba Chân Lý

Giúp (con) cầu nguyện liên lỉ

Dẫu thăng trầm bước đi

Dẫu đêm tối đen xì...

Biết tín thác Thiên ý,

Tỏa hương Đức ái mỹ.

Tỏa rạng Đức Từ Bi

‘Bác ái trong Chân lý’

 

Cản đảm dậy mà đi!

Có Thầy, con sợ chi !!!

 

Lm Đaminh Hương Quất

Lên đầu trang