KINH ÔNG THÁNH INAXU

9/1/2021 7:40:22 PM

Lạy ơn ông thánh Inaxu xưa đã chê bỏ thế gian cùng các sự thuộc về nó, cho nên đã được trận cả, cùng tích nhiều của thiêng liêng lời nói việc làm ở trên trời.

Chúng tôi xin ông thánh Inaxu cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đã chọn ông thánh Inaxu lập dòng trong Hội thánh cho danh Đức Chúa Trời sáng ra mọi nơi thiên hạ, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi là kẻ yếu đuối được chịu ơn Người cầu cho chúng tôi đang khi đánh giặc thiêng liêng ở thế gian này, và bắt chước Người cho đáng hưởng phúc vui vẻ ở trên trời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Lên đầu trang