KINH LẠY CHÚA, CHÚA ĐỊNH CHO CON

8/31/2021 3:02:03 PM

Lạy Chúa, Chúa định cho con phải chết thế nào, cách nào, và trong giờ chết con phải chịu phiền sầu đau đớn khốn cực bao nhiêu, thì nay con xin vui lòng theo ý Chúa mà vâng chịu như làm vậy.

Lên đầu trang