Khi Thần Chân Lý đến

5/22/2020 9:14:19 AM
Chẳng những người đời không hiểu những lời Chúa giảng dạy mà ngay đến các môn đệ cũng đã không ít lần như vậy: “ Khi các môn đệ đến bờ bên kia, quên đem bánh theo. Chúa Giê Su phán cùng họ rằng: Hãy coi chừng, giữ mình về men của người Pharisieu và Saduse. Họ thì thầm với nhau, ấy là vì chúng ta không đem bánh theo. Chúa Giê Su biết điều đó thì phán rằng: Ớ kẻ ít đức tin, sao các ngươi to nhỏ với nhau vì cớ các ngươi không có bánh ? Các ngươi còn chưa hiểu, cũng không nhớ năm ổ bánh cho cả năm ngàn người ăn, còn lại các ngươi thu được mấy giỏ xách đầy hay sao ?” ( Mt 16, 5 -9 ).

holy-spirit.jpg

Chúa có ý nói về…men người Pharisieu, còn các môn đệ lại tưởng Ngài nói về…bánh. Sự lầm  tưởng ấy thật ra không có chi đáng kể nếu so với cái lầm của Phê Rô khi nghe Chúa nói sẽ bị giết bởi tay các trưởng lão Do Thái giáo: “ Phê Rô đem Ngài ra mà trách rằng: Chúa ơi ! ĐCT nào có nỡ vậy. Sự đó hẳn chẳng xảy đến cho Chúa đâu ?.

 

Lời can ngăn của Phê Rô chứng tỏ rằng ông chẳng hiểu gì về sứ mạng của Đức Ki Tô. Bởi đó cho nên đã bị Chúa  nặng lời quở trách: “ Ớ Sa Tan ! Hãy lui ra đằng sau Ta. Ngươi làm cớ vấp phạm cho Ta. Vì tâm ý ngươi  chẳng chăm về việc ĐCT. Song chỉ chăm về việc loài người” ( Mt 16, 21 -23 ).

 

Vừa mới  đây, Phê Rô được Chúa hết lời khen ngợi    đã tuyên xưng Ngài là  Đấng Ki Tô Con Thiên Chúa  hằng sống mà giờ  đây lại bị…quở là Sa Tan, chỉ biết…chăm về những sự dưới đất !

 

Phê Rô tuy bị quở trách nặng nề như thế, nhưng vẫn được Chúa thương yêu  trao cho sứ mạng  trọng đại là chăn dắt đoàn chiên Giáo Hội. Điều ấy  cho ta nhận thức  một điều  hết sức quan trọng  đó là có những vấn đề vào lúc Chúa còn ở với các môn đệ  thì chưa thể hiểu mà cần phải đợi  đến khi  được ơn Chúa Thánh Thần: “ Khi ấy Chúa Giê Su phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con. Nhưng bây giờ các con không thể  lãnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật. Vì người không tự mình mà nói nhưng người  nghe gì thì sẽ nói vậy và Người sẽ bảo cho các con biết những  việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy vì Người sẽ lãnh nhận  từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói:  Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con” ( Ga 16, 12 -15 )

 

Một trong những vấn đề khó lãnh hội nhất đó là Bí Tích Thánh Thể. Thật vậy, khi nghe Chúa Giê Su nói Ta là Bánh Hằng Sống, ai ăn Bánh này sẽ sống đời đời  thì có một số môn đệ đã bỏ đi, số còn lại cũng chỉ biết… tin thôi chứ thật sự cũng chẳng  làm sao hiểu được:“ Như Cha hằng sống đã sai Ta và Ta sống bởi Cha thì cũng thế kẻ nào ăn Ta sẽ sống bởi Ta vậy. Đây là bánh từ trời xuống, chẳng phải như thứ tổ phụ đã ăn rồi cũng chết. Kẻ nào ăn bánh này  sẽ sống đời đời. Ngài phán những điều đó đương khi dạy dỗ trong nhà hội tại Ca Bê Na Um…

 

…Có nhiều môn đệ nghe Ngài thì nói: Lời này khó, ai mà nghe được ? Bởi cớ ấy có nhiều môn đệ trở lui không còn đi với Ngài nữa. Vậy nên Chúa Giê Su hỏi mười hai Tông Đồ rằng: Còn các ngươi cũng muốn bỏ  đi ư ? Simon Phê Rô đáp: Thưa Thầy, bỏ Thầy chúng tôi biết theo ai ? Thầy có lời ban sự sống  đời đời. Chúng tôi  đã tin và biết  Thầy là  Đấng Thánh của  ĐCT. Chúa Giê Su  đáp lại: Ta há đã chẳng  chọn các ngươi có mười hai mà một trong số  các ngươi lại là quỷ ư ? Ấy là Ngài nói về Giu Đa Ich Cariot vì chính hắn là kẻ sẽ phản Ngài” ( Ga 6, 57 -71 ).

 

Khi nghe Chúa nói: Ta là Bánh Hằng Sống thì có một số môn đệ đã bỏ Ngài mà đi. Riêng với Giu Đa thì vẫn…ở lại, nhưng cái sự…ở lại đó hoàn toàn không phải vì đã tin, yêu Chúa mà là để  có cơ hội giao nộp Ngài. Chính vì cái…rắp tâm đó mà tội của Giu Đa rất nặng nề đến  nỗi đã bị Chúa Giê Su chúc dữ: “ Thà con người ấy đừng sinh ra thì hơn” ( Mt 26, 24 ).

 

Giu Đa …rắp tâm phản bội  có nghĩa ngay từ trong tư tưởng…y đã không hề tin Chúa Giê Su như một  Người Thầy dẫn đường tâm linh. Bề ngoài thì đi theo đó nhưng bề trong thì  không thuận phục. Với một con người như thế thì Ơn Chúa Thánh Thần không bao giờ có thể tác  động.! Ngược lại với các Tông Đồ còn lại  mà đại diện là Phê Rô dù nhiều vấp ngã nhưng  vẫn quyết chí theo Thầy Giê Su bởi biết ngoài Ngài ra không ai có lời ban Sự Sống Đời Đời.

 

Đức Ki Tô thấu triệt lòng người. Ngài biết ai là người sẽ theo Ngài trên bước đường thực hiện tâm linh: “ Ta là người chăn tốt. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta cũng như  Cha biết Ta và  Ta biết Cha  vậy. Ta vì chiên Ta mà bỏ mạng sống mình” ( Ga 10, 14 -15 ).

 

Chúa biết ai là người có thể theo Ngài mặc dù kẻ đó còn nhiều vấp ngã. Thế nhưng chính cái sự vấp ngã rồi cố gắng chỗi dậy ấy  lại là động lực của Lòng Thương Xót Chúa: “ Vì ta đến không phải để kêu gọi người công chính bèn là kẻ có tội” ( Mt 9, 13 ).

 

Để  nhận biết tội mình và quay về, đó chỉ có thể là nhờ bởi Ơn CTT. Không có Ơn CTT thì không một ai có thể nhận biết tội lỗi mình hầu quay về. Tại sao ? Bởi vì  nhờ công nghiệp của Chúa Ki Tô mà Thánh Thần  đã được ban xuống  cho mỗi người: “ Nếu các ngươi thương yêu Ta thì vâng giữ các giới răn Ta và Ta sẽ xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng  Bảo Trợ khác để ở lại với các ngươi luôn mãi tức là Thần Chân Lý  mà thế gian không thể nhận lãnh vì chẳng thấy Ngài cũng chẳng biết Ngài. Còn các ngươi biết  Ngài và Ngài  vẫn ở với các ngươi  luôn mãi” ( Ga 14, 15 -17 ).

 

Chúa nói những lời này khi còn ở với các Tông Đồ nhưng Chúa Thánh Thần chỉ thực sự được ban xuống cho các ngài trong Ngày Lễ Ngũ Tuần:   Vào ngày Lễ  Ngũ Tuần, tất cả các Tông Đồ nhóm lại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như gió  lốc thổi ào ào đầy cả phòng họ ngồi. Lại có lưỡi như lửa hiện  đến, chia ra đậu trên mỗi người trong họ. Hết thảy  đều được  đầy dẫy Thánh Linh, khởi sự nói các tiếng khác theo như Thánh Linh cho họ nói” ( Cv 2, 1 -4 ).

 

Ngày nay đã cách xa thời các Tông Đồ, không  được CTT lấy hình lưỡi lửa ngự xuống trên đầu  nữa. Mặc dầu vậy, CTT vẫn  xuống trên tâm hồn mỗi người  một khi chúng ta tin, yêu vâng giữ  Luật Chúa truyền dạy. Việc tuân giữ các Giới Răn  là điều vô cùng hệ trọng  để có được CTT ở với mình.  Các Thánh không những hết lòng tuân giữ mà còn yêu mến Luật: “ Tôi yêu mến  Luật Pháp Chúa biết bao. Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy” ( Tv 119, 97 ).

 

Sở dĩ các Thánh yêu mến  Luật Pháp Chúa  bởi vì luật ấy gìn giữ các ngài trong đường ngay nẻo chính và đó cũng là Con Đường Sự Thật:   Chúa Giê Su nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: Nếu các ngươi cứ ở trong đạo của Ta  thì thật là môn đệ  Ta. Các ngươi sẽ nhận biết Sự Thật và Sự Thật sẽ giải thoát các ngươi” ( Ga 8, 31 -32 ).

 

Chúa Giê Su là Đấng Cứu Độ. Điều chúng ta  tuyên xưng ấy hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên tính chất Cứu Độ ấy không phải là Ngài…cứu.  Nếu nói…Chúa cứu  thì chẳng lẽ Ngài lại có thể….bất công, cứu người này mà không…cứu người kia sao ?

 

Chúa cứu ở chỗ là đem đến Sự Thật và những ai nhận biết và làm theo Sự Thật ấy sẽ được cứu thoát. Sự Thật cần nhận biết ấy chính là mỗi người đều được tác tạo là Hình Ảnh Thiên Chúa là Con của Ngài ( St 1, 26 ).

 

Chân lý Con Thiên Chúa  đã được Thánh Gioan diễn tả  cách cụ thể, rõ ràng: “ Hỡi kẻ yêu dấu, hiện nay chúng ta là con cái ĐCT, còn chúng ta sẽ ra như thế nào thì vẫn chưa được tỏ ra. Song chúng ta  biết rằng khi Ngài ( Đức Ki Tô ) hiện ra thì chúng ta  giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài  như Ngài vốn thật là vậy. Hễ ai  có hy vọng  đến nơi Ngài thì tự tẩy sạch mình cũng như Ngài là tinh sạch vậy” ( 1Ga 3, 2 ).

 

Bản thân  mỗi người vốn được tác tạo là Con Thiên Chúa nhưng  do nơi ảnh hưởng của Tội Nguyên Tổ đã làm cho hư hỏng, ô nhiễm khiến ta…Quên đi mất chân bản tính Con Thiên Chúa ở nơi mình. Giờ đây Đức Ki Tô mạc khải để cho ta có thể Nhớ lại cái phẩm giá cao quý Con Thiên Chúa ở nơi mình chứ chẳng phải điều chi khác.

 

Bởi đã…Quên mất bản tính ( Oublie de l’Être ) thế nên con người luôn phải sống trong tình trạng vong thân, chạy theo đam mê dục vọng  để rồi  triền miên sống trong khổ đau mà không biết. Khác với  thế gian là những người không có niềm hy vọng, người Công Giáo chúng ta đặt tất cả hy vọng nơi Đức Ki Tô để tự tẩy sạch mình  bằng các  Ơn Thánh dưới sự bảo trợ của Chúa Thánh Thần.

 

Chúa Thánh Thần là nguồn ơn soi sáng đồng thời cũng là sức mạnh của mỗi người hầu có thể  chống trả lại những mưu ma chước quỷ  không ngừng muốn đè bẹp những ai muốn hướng chiều về con đường trọn lành: “ Vì chúng ta chiến đấu chẳng phải  là với chấp chánh và quyền bính, với bá chủ  của đời tối tăm này nhưng là với lũ tà linh  độc ác ở thiên không” ( Ep 6, 12 ).

 

Cuộc chiến đấu ấy dường như  đang bước tới hồi kết cuộc cùng với sự bách hại Đạo Công Giáo vừa nham hiểm vừa công khai dữ dội trên khắp thế giới. Chúa Giê Su nói: Khi Thần Chân Lý đến sẽ  báo cho các con về những việc tương lai và việc tương lai  ấy chẳng phải  là sự bách hại đang diễn ra ngày nay đó sao ? “ Những điều đó Ta đã nói cho các ngươi hầu cho các ngươi  được bình an trong Ta. Các ngươi  sẽ có hoạn nạn trong thế gian. Nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” ( Ga 16, 33 )./.

 

Phùng  Văn  Hóa

Lên đầu trang