Huấn thị làm Tông Đồ

9/26/2012 6:49:12 AM
Thứ Tư sau Chúa Nhật XXV Thường Niên

Luke9_1-6.jpg 

Lời Chúa: Lc 9, 1-6
1Khi ấy, Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân.3 Người nói: "Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lạiđó và cũng từ đó mà ra đi.5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."6Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.

Suy niệm


Đi loan báo Tin Mừng chính là đi xây dựng Đền Thờ đích thực cho Chúa nơi đồng loại. Việc xây dựng nào cũng đòi hỏi người thợ xây phải làm đúng theo người hướng dẫn nắm vững kỹ thuật. Nên Đức Giêsu ra chỉ thị cho các Tông Đồ khi Ngài sai họ đi loan báo Tin Mừng, nhằm xây dựng Đền Thờ tâm hồn con người được Chúa ưa thích (x 1Cr 3,16-17).

Bởi đó dựa vào Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay, người Tông Đồ phải nhớ thực hành sáu điểm :

- Trừ quỷ là sứ mệnh của người Tông Đồ.

- Dùng Lời Chúa biến dữra lành.

- Phải trở nên nghèo để làm cho đồng loại được giàu.

- Không lân la kiếm chác.

- Phó thác việc Tông Đồ cho Chúa khi không gặt hái được gì trong sứ mệnh.

- Đi khắp nơi loan báo Tin Mừng để nâng cấp đồng loại.


1/ TRỪ QUỶ LÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ.

Ông Luca ghi : “Đức Giêsu kêu cả Nhóm Mười Hai lại với Ngài, ban cho họ quyền lực và quyền năng trên mọi ma quỷ và quyền chữa lành bệnh tật” (Lc 9,1 : Tin Mừng).


Người Do Thái quan niệm bệnh tật là hậu quả do tội gây ra, mà ma quỷ chỉ nhằm xúi người ta phạm tội. bởi đó sứ mệnh người Tông Đồ là thống trị ma quỷ, không đểchúng xúi con người phạm tội, gây ra mọi khổ đau.


Bởi vì “chỉ có Chúa là khiên thuẫn cho ai tìmẩn náu nơi Người”. Và chỉ có “Chúa mới đẩy xa ta lời dối trá và chuyện lọc lừa” (Cn 30,5b.8a : Bài đọc năm chẵn).


2/ DÙNG LỜI CHÚA BIẾN DỮ RA LÀNH.


Ông Luca ghi nhận : “Đức Giêsu sai các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật” (Lc 9,2 : Tin Mừng). Bởi vì chỉ có Lời Chúa thanh luyện ta như lửa luyện kim loại (x Cn 30,5a : Bài đọc). Ta biết muốn làm cho thanh kim loại trở nên ròng, người ta dùng lửa để loại ra những gì không thuộc về chất kim loại ấy, thì nhờ Lời Chúa thanh tẩy tội lỗi ta, để không còn tội lỗi gây nên bệnh tật (theo quan niệm người Do Thái), nhưng đúng hơn không để tội lỗi giết hại linh hồn ta. Chính Đức Giêsu đã nói : “Chúng con được sạch nhờLời Thầy nói với chúng con” (Ga 15,3).


3/ PHẢI TRỞ NÊN NGHÈO ĐỂ LÀM CHO ĐỒNG LOẠI ĐƯỢC GIÀU.


Đức Giêsu nói với các Tông Đồ : “Anh em đừngđem gì đi đường, không gậy, không bị, không bánh, không tiền bạc, mỗi người cũng đừng mặc hai áo” (Lc 9,3 : Tin Mừng). Đây là hình ảnh sống nghèo khó vì sứ mệnh loan báo Tin Mừng phải nên giống Đức Giêsu : “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em,để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có´” (2 Cr 8,9).

4/ KHÔNG LÂN LA KIẾM CHÁC.


Đức Giêsu dạy : “Anh em vào nhà nào thì hãy lưu lại nhà ấy cho đến lúc ra khỏi nhà ấy” (Lc 9,4 : Tin Mừng). Nhất là vì nghèo khó túng thiếu, sinh lân la kiếm chác, đi hết nhà này tới nhà khác không còn giờ để chu toàn sứ mệnh tư tế và ngôn sứ. Bởi thế tác giả sách Cách ngôn dạy ta cầu nguyện : “Lạy Chúa, xin đừng để con giàu có, của cải lấp mắt không nhận biết Chúa, cũng đừng để con túng nghèo, con sinh ra trộm cắp làm ố danh Thiên Chúa của con” (Cn 30,8b.9b : Bài đọc năm chẵn).


5/ PHÓ THÁC VIỆC TÔNG ĐỒ CHO CHÚA KHI KHÔNG GẶT HÁI ĐƯỢC GÌ TRONG SỨ MỆNH.


Đức Giêsu nói : “Ai không đón nhận anh em thì hãy ra khỏi thành ấy và rũ bụi chân để làm chứng tố cáo tội họ” (Lc 9,5 : Tin Mừng).


Theo tập tục, người Do Thái từ đất dân ngoại trở về quê hương thì họ rũ bụi chân để minh chứng dù có liên hệ với người ngoại, nhưng không nhiễm lây thói xấu của những người không biết gì về Lề Luật của Thiên Chúa. Vậy ai không đón nhận Lời Chúa do các Tông Đồ loan báo, họ bị đồng hóa với dân ngoại, mà dân ngoại lại được Đức Giêsu xé rào Luật Do Thái, năng gần gũi họ để giảng dạy, bất chấp những dị nghị của người Do Thái. Bởi đó, khi người Tông Đồ rao giảng Lời mà có kẻ không đón nhận, thì đã không thâu họp họ về cho Chúa được, nên cũng chẳng nhận một vật gì nơi họ, thậm chí bụi không để bám vào chân ! Do đó, hãy cầu nguyện phó thác họ nơi Thiên Chúa, để Ngài xử định.

6/ ĐI KHẮP NƠI LOAN BÁO TIN MỪNG ĐỂ NÂNG CẤP ĐỒNG LOẠI.


Kìa cả đến ông Cyros, vua Ba Tư, người ngoại giáo, Chúa còn dùng giải phóng cho Israel thoát nô lệ Babylon, và tạo điều kiện cho dân trở về quê hương tái thiết đền thờ Giêrusalem mà trước đây bị đế quốc Babylon tàn phá! Ân huệ này làm cho tư tế Edra vào giờ dâng lễ khiến ông quá xúc động vì Chúa thương dân Ngài, chẳng nhớ đến tội của dân đã chồng chất từ thời cha ông đến đời con cháu. Vì tội ấy mà Chúa đã bắt dân đi lưu đày, bây giờ được Chúa cho hồi hương tái thiết Đền Thờ, làm vị tư tế Edra nhận ra : thời dân bị lưu đày không phải là Chúa bỏ dân mà là cách Chúa thanh luyện họ, không còn ngoan cố khước từ lời các ngôn sứ, và khi Chúa cho dân hồi hương còn tìm được Sách Thánh để tư tế Edra vào Đền Thờ công bố cho dân, ai cũng phải lắng nghe và tuân giữ, thì không còn lâm cảnh nô lệ nữa, và cho toàn dân được hồi sinh (x Ed 9,5-9 : Bài đọc năm lẻ), để từ này toàn dân sẽ không ngừng “chúc tụng Thiên Chúa, Đấng muôn đời hằng sống” (Tv 14/13,2 : ĐC năm lẻ).


Việc Chúa giải phóng dân Israel thoát nô lệ Babylon chỉ là dấu Đức Giêsu muốn các môn đệ đem Tin Mừng giải phóng cả loài người thoát nô lệ Satan, được tha thứ mọi tội đã phạm. Vì thế Đức Giêsu sai “các Tông Đồ ra đi rảo khắp các làng, loan báo Tin Mừng và chữa lành khắp mọi nơi” (Lc 9,6 : Tin Mừng). Và nói với mọi người : “Chúa nói : “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15 : Tung Hô Tin Mừng).

Như vậy người Tông Đồ là sứ giả lưu động đi khắp các nơi để dùng Tin Mừng nâng cấp phẩm giá đồng loại, vì người dân làng thì thua kém dân thành thị. Việc chữa lành họ chính là dùng Lời Chúa biến dữ ra lành, đem bình an cho những ai đón nhận Tin Mừng.

Lời Chúa quý giá như thế, cho nên “không ai được thêm bớt vào Lời Chúa đã phán dạy, kẻo bị Chúa khiển trách, vì trở thành kẻ gian dối. Người nào đã thấm nhuần Lời Chúa, thì chính Lời Chúa gìn giữ tránh xa gian dối lừa đảo và được Chúa cho đủ của để dùng, vì dư của mang tội nặng quên mất Chúa, còn nghèo đói thì sinh trộm cắp làm mất mặt Chúa” (Cn 30,5-9 : Bài đọc năm chẵn).


Vậy người Tông Đồ phải xác tín rằng : “Lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119/118,105 : ĐC năm chẵn).


THUỘC LÒNG

Vừa gặp Lời Chúa tôi nuốt chửng, Lời Chúa làm hoan lạc đời tôi, vì trên tôi danh Ngài được kêu khấn (Gr 15,16).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang