Hạt Lúa Trương Bửu Diệp

11/24/2012 2:06:26 PM

Đến nơi Tắc Sậy tinh mơ

Đã thấy người chờ vào để nguyện kinh

Cha Trương Bửu Diệp thật linh

Xa gần người đến cầu xin hằng ngày

 

Đời ngài thánh đức, thẳng ngay

Chủ chăn sống trọn tháng ngày vì chiên

Cuối cùng hiến mạng sống riêng

Như Chúa nhân hiền chết cứu nhân gian

 

Lúa mì hạt nhỏ thối đen

Nảy mầm sống mới muôn phần tốt tươi

Hiến dâng, phó thác trọn đời

Chết đi nêu tấm gương ngời sáng luôn

 

Cha Trương – nhân chứng đức tin

Một trong tám mối phúc vinh đời đời

Chúng con thân phận nhỏ nhoi

Đức tin yếu kém, lạc lòai, hoang mang

 

Xin Cha phù trợ, đỡ nâng

Vững tin Đức Chúa, xin vâng sớm chiều

 

TRẦM THIÊN THU

Chúa Nhật, 18-11-2012

Lên đầu trang