Hàng ngày

Điều không được phép làm

(3.9.2022 – Thứ bảy Tuần 22 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Dứt Khoát Tận Căn

2.9 Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm (1 Cr 4:1-5; Tv 37:3-4,5-6,27-28,39-40; Lc 5:33-39)

 Xem chi tiết »
Chàng rể ở với họ

(02.9.2022 – Thứ sáu Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sự Hiện Diện và Tác Ðộng của Chúa

1.9 Thứ Năm trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm (1 Cr 3:18-23; Tv 24:1-2,3-4,5-6; Lc 5:1-11)

 Xem chi tiết »
Từ nay anh sẽ bắt người

(01.9.2022 – Thứ năm Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đem Chúa đến với người khác

31.8 Thứ Tư trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm (1 Cr 3:1-9; Tv 33:12-13,14-15,20-21; Lc 4:38-44)

 Xem chi tiết »
Phải loan báo Tin Mừng

(31.08.2022 – Thứ tư Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Quyền năng

30.8 Thứ Ba trong tuần thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm (1 Cr 2:10-16; Tv 145:8-9,10-11,12-13,13-14; Lc 4:31-37)

 Xem chi tiết »
Lời có uy quyền

(30.08.2022 – Thứ ba Tuần 22 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đầu Gioan Tẩy giả

(29.8.2022 – Thứ Hai, Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)

 Xem chi tiết »
Bị ngược đãi ngay quê hương

8 Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị chém đầu (1 Cr 2:1-5; Tv 119:97,98,99,100,101,102; Lc 4:16-30)

 Xem chi tiết »
Khiêm hạ

28.8 Chúa Nhật thứ Hai Mươi-Hai Mùa Quanh Năm (Hc 3:17-18,20,28-29; Tv 68:4-5,6-7,10-11; Dt 12:18-19,22-24; Lc 14:1,7-14)

 Xem chi tiết »
Chỗ cuối

(28.08.2022 – Chúa nhật 22 Thường niên C)

 Xem chi tiết »
Vào mà hưởng niềm vui

(27.8.2022 – Thứ Bảy Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Monica: Mẫu gương của người mẹ luôn cầu nguyện

Bà chẳng có bằng cấp, bà chẳng cái tài ba hay khôn khéo gì. Thế nhưng rồi trong sổ bộ các Thánh, Bà có một vị trí rất đẹp, rất tuyệt vời mà cứ hễ nhắc đến hình ảnh người vợ, người mẹ mẫu mực thì không ai có thể quên bà : Monica.

 Xem chi tiết »
Tích Cực Sống Ðức Tin

26.8 Thứ Sáu trong tuần thứ Hai Mươi-Nhất Mùa Quanh Năm (1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang