Hàng ngày

Theo Chúa như Andrê

30 05 Đ Thứ Bảy tuần 34 TN. THÁNH ANDRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. (Rm 10:9-18; Mt 4:18-22.)

 Xem chi tiết »
Hãy đi theo tôi

(30.11.2019 – Thứ bảy Lễ thánh Anrê)

 Xem chi tiết »
Xem cây vả

(29.11.2019 – Thứ Sáu Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Nhạy bén với dấu chỉ thời đại

29 04 X Thứ Sáu tuần 34 TN (Đn 7:2-14; Lc 21:29-33)

 Xem chi tiết »
Tất cả cũng sẽ qua đi

28 03 X Thứ Năm tuần 34 TN. (Đn 6:12-28; Lc 21:20-28)

 Xem chi tiết »
Sắp được cứu chuộc

(28.11.2019 – Thứ năm Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Kiên vững làm chứng cho Chúa

27 02 X Thứ Tư tuần 34 TN. (Đn 5:1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21:12-19)

 Xem chi tiết »
Một sợi tóc

(27.11.2019 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Anh em làm chứng cho Thầy

(26.11.2019 – Thứ ba Tuần 34 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Không thuộc về thế gian

(25.11.2019 – Thứ Hai Tuần 34 TN - Các Thánh tử đạo Việt Nam)

 Xem chi tiết »
Đừng thương mại hóa

25 29 X Thứ Hai tuần 34 TN. (Đn 1:1-6.8-203; Lc 21:1-4) Thánh Vịnh tuần 2

 Xem chi tiết »
Xin nhớ đến tôi

(24.11.2019 – CN 34 Thường niên – Lễ Chúa Kitô Vua)

 Xem chi tiết »
VUA TÌNH YÊU

24 28 Tr CHÚA NHẬT 34 MÙA THƯỜNG NIÊN - CHÚA GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. (2Sm 5:1-3; 1Cl 1:12-20; Lc 23:35-43)

 Xem chi tiết »
Đời này, đời sau

(23.11.2019 – Thứ Bảy Tuần 33 TN)

 Xem chi tiết »
Hãy dọn đền thờ cho sạch sẽ

22 26 Đ Thứ Sáu tuần 33 TN. (1 Mcb 4:36-37.52-59; Lc 19:45-48) Thánh Cêcilia, Đttđ. Lễ nhớ.

 Xem chi tiết »
Nhà cầu nguyện

(22.11.2019 – Thứ sáu Tuần 33 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang