Hàng ngày

Hãy sinh lợi theo khả năng Chúa ban

31/08 X Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên. (1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.)

 Xem chi tiết »
Vừa mang đèn, vừa mang dầu

(30.8.2019 – Thứ sáu Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đầu Gioan Tẩy giả

(29.8.2019 – Thứ Năm, Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết)

 Xem chi tiết »
Đừng nham hiểm như Hêrôđê

29/08 Đ Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta chịu trảm quyết, lễ nhớ.

 Xem chi tiết »
Muốn nên hoàn thiện

28/08 Tr Thứ Tư Tuần XXI Thường Niên. Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. (1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.)

 Xem chi tiết »
Monica - Hiền mẫu gia đình

27/08 Tr Thứ Ba Tuần XXI Thường Niên. Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ. (1Tx 2,1-8; Mt 23,23-26.)

 Xem chi tiết »
Có vẻ công chính

(28.8.2019 – Thứ Tư Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Bên trong, bên ngoài

(27.08.2019 – Thứ ba Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đừng giả hình

26/8 x Thứ Hai Tuần XXI Thường Niên. (1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13-22.)

 Xem chi tiết »
Đạo đức giả

(26.8.2019 – Thứ hai Tuần 21 Thường niên)

 Xem chi tiết »
CỬA HẸP

(25.8.2019 – Chúa nhật 21 Mùa Thường niên, Năm C)

 Xem chi tiết »
Điều răn trọng nhất

(23.8.2019 – Thứ Sáu Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vì tôi tốt bụng

(21.8.2019 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Phấn đấu qua cửa hẹp

25 CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. (Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.)

 Xem chi tiết »
Sống ngay thẳng như Batôlômêô

24/8 Đ Thứ Bảy. THÁNH BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô, TÔNG ĐỒ, lễ kính. - Kinh Tiền Tụng các Thánh Tông đồ. - Có thể cử hành lễ an táng. (Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.)

 Xem chi tiết »
Cứ đến mà xem

(24.8.2019 – Thứ Bảy Thánh Barthôlômêô, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang