Hàng ngày

Trở lại và trở nên như trẻ thơ

(1.10.2019 – Thứ Ba, Lễ thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu)

 Xem chi tiết »
Người nhỏ nhất

(30.09.2019 – Thứ Hai Tuần 26 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hai khuôn mặt trái ngược nhau

(29.9.2019 – Chúa nhật 26 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Không hiểu lời đó

(28.9.2019 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đường thập giá

28/09 X Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên. (Dcr 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.)

 Xem chi tiết »
Anh em bảo Thầy là ai?

(27.9.2019 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Đức Kitô là ai đối với ta?

27/09 Tr Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên. Thánh Vincent de Paul, Linh mục, lễ nhớ. (Kg 1,15b-2,9; Lc 9,18-22.)

 Xem chi tiết »
Sống công chính

26/09 X Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên. (Đ) Thánh Cót-ma (Comas) và Thánh Đa-mi-a-nô (Damianus), Tử đạo. (Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.)

 Xem chi tiết »
Ông này là ai?

(26.9.2019 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Thi hành sứ vụ

25/09 X Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên. (Er 9,5-9; Lc 9,1-6.)

 Xem chi tiết »
Đừng mang gì

(25.9.2019 – Thứ tư Tuần 25 Mùa Thường niên)

 Xem chi tiết »
Mẹ tôi và anh em tôi

(24.9.2019 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cách thức anh em nghe

(23.9.2019 – Thứ hai Tuần 25 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãy là chiếc đèn soi

23 25 Tr Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên. Thánh Pi-ô thành Pi-e-tren-ci-na (Thánh Piô Năm dấu), Linh mục, lễ nhớ. (Er 1,1-6; Lc 8,16-18.)

 Xem chi tiết »
Khôn khéo

(22.9.2019 – Chúa nhật 25 Thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Đứng dậy đi theo

(21.9.2019 – Thứ Bảy, Thánh Matthêô, tông đồ, tác giả Sách Tin Mừng)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang