Hàng ngày

Tôi là nữ tì của Chúa

(25.03.2020 – Lễ Truyền Tin – Lễ trọng)

 Xem chi tiết »
Cùng Mẹ ta xin vâng

25.3 Thứ Tư (Ga 5, 1-3 5-16)

 Xem chi tiết »
Muốn trở nên lành mạnh

(24.03.2020 – Thứ ba Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Con ông sống

(23.03.2020 – Thứ hai Tuần 4 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Thầy là ánh sáng thế gian

(22.3.2020 – Chúa nhật 4 mùa Chay năm A)

 Xem chi tiết »
Tự hào và khinh người

(21.3.2020 – Thứ bảy Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Điều răn đứng đầu

(20.3.2019 – Thứ sáu Tuần 3 Mùa Chay)

 Xem chi tiết »
Yêu Chúa hết lòng

20.3 Thứ Sáu (Mc 12, 28-34)

 Xem chi tiết »
Đặt tên cho con trẻ

(19.3.2020 – Thứ Năm – Thánh Giuse, Bạn trăm năm Đức Maria)

 Xem chi tiết »
Kiện toàn

(18.3.2020 – Thứ Tư Tuần 10 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang