Hàng ngày

Hướng đến đời sau khi mời khách dự tiệc

04 08 Tr Thứ Hai tuần 31 TN, Thánh Carôlô Borrômêô, Gm. Lễ nhớ. (Rm 11:29-36; Lc 14:12-14)

 Xem chi tiết »
Con Người đến để tìm và cứu

(03.11.2019 – Chúa nhật 31 Mùa Thường niên, năm C)

 Xem chi tiết »
Tìm Chúa để được đổi đời như Giakêu

03 07 X CHÚA NHẬT 31 MÙA THƯỜNG NIÊN (Kn 11:22-12:2; 2Tx 1:11-2:2; Lc 19:1-10) Thánh Vịnh tuần 3

 Xem chi tiết »
Sao Ngài bỏ rơi con?

(02.11.2019 – Thứ Bảy – Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

 Xem chi tiết »
Nay người - Mai ta

02 06 Tm Thứ Bảy đầu tháng tuần 30 TN. CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 Xem chi tiết »
Nước trời là của họ

(01.11.2019 – Lễ các thánh nam nữ)

 Xem chi tiết »
Hạ mình

31 04 X Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên. (Rm 8,31b-39; Lc 13,31-35.) (Tr) Chiều: Lễ Vọng CÁC THÁNH NAM NỮ, lễ trọng.

 Xem chi tiết »
Hôm nay, ngày mai

(31.10.2019 – Thứ Năm Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Cửa hẹp

(30.10.2019 – Thứ Tư Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Hãm mình qua cửa hẹp

03 X Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên. (Rm 8,26-30; Lc 13,22-30.)

 Xem chi tiết »
Góp phần cho Nước Trời phát triển

29 02 X Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên. (Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.)

 Xem chi tiết »
Lớn lên và trở thành

(29.10.2019 – Thứ ba Tuần 30 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Gọi và chọn

(28.10.2019 – Lễ thánh Simon và thánh Giuđa, tông đồ)

 Xem chi tiết »
Xin thương xót con

(27.10.2019 – Chúa nhật 30 Thường niên C)

 Xem chi tiết »
Tìm trái mà không thấy

(26.10.2019 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lửa Giêsu

24 26 X Thứ Năm Tuần XXIX Thường Niên. (Tr) Thánh An-tôn Ma-ri-a Cơ-la-ret (Claret), Giám mục. Thánh Giu-se Lê Đăng Thị, Cai đội, chưởng vệ (U1860), Tử đạo. (Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang