Hàng ngày

Hãy đi và làm như vậy

(14.7.2019 – Chúa nhật 15 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Mạnh dạn tuyên xưng Thầy

13/07/2019 Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên (Mt 10, 24-33)

 Xem chi tiết »
Cầm lấy tay

(08.7.2019 – Thứ hai Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Anh em hãy ra đi

(7.7.2019 – Chúa nhật 14 thường niên năm C)

 Xem chi tiết »
Anh em đừng sợ

(13.7.2019 – Thứ bảy Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Vì Danh Thầy

(12.7.2019 – Thứ Sáu Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Khó khăn và thách đố của người môn đệ

12/07/2019 Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên ( St 46, 1-7. 28-30; Mt 10, 16-23)

 Xem chi tiết »
Chúc bình an

(11.7.2019 – Thứ năm Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Sống chứng ta của Tin Mừng

11/07/2019 Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên (St 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Mt 10, 7-15)

 Xem chi tiết »
Mười hai tông đồ

(10.7.2019 –Thứ tư Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Theo Chúa

10/07/2019 Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên (St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a; Mt 10, 1-7)

 Xem chi tiết »
Sai thợ ra gặt lúa

(09.7.2019 – Thứ ba Tuần 14 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Loan báo Tin Mừng bằng cách sống

09/07/2019 Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên (St 32, 22-32 (Hr 23-33); Mt 9, 32-38)

 Xem chi tiết »
Lời mời truyền giáo

07/07/2019 Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên (Is 66, 10-14c; Lc 10, 1-9 hoặc 1-12. 17-20)

 Xem chi tiết »
Giữ được cả hai

(6.7.2019 – Thứ bảy Tuần 13 Thường niên)

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang