HẢI PHÒNG


 Giáo phận Hải Phòng
 (tiếng LatinDioecesis Haiphongensis