Giáo phận Hà Tĩnh

 (tiếng LatinDioecesis Hatinhensis)