GP.Long Xuyên: Thư ngỏ của giáo điểm Cống 16, giáo xứ Thạnh an, hạt Vĩnh Thạnh

8/3/2011 9:44:32 PM
Thư ngỏ của Cha xứ Phêrô Bùi Duy Tân và cha phụ trách Phêrô Vũ Quang Tấn

LongXuyen-ThanhAn-1.jpg

LongXuyen-ThanhAn-2.jpg

LongXuyen-ThanhAn-3.jpg LongXuyen-ThanhAn-4.jpg

LongXuyen-ThanhAn-5.jpg LongXuyen-ThanhAn-6.jpg

LongXuyen-ThanhAn-7.jpg LongXuyen-ThanhAn-8.jpg

Lên đầu trang