GP.LẠNG SƠN: Thư mục vụ mùa Vọng

12/1/2012 9:23:53 PM
Thư mục vụ mùa Vọng của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

DC-GiuseDangDucNgan.jpg


LangSon-thumucvu.jpg

Lên đầu trang