Giải đáp

Được phép mừng lễ các thánh Chính thống giáo phương Đông không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Linh mục có nên tìm kiếm "các ông bà cố" ở nước ngoài không?

Hỏi : cha nghĩ gì về việc một số linh mục, chủng sinh trong nước thi nhau đi tìm các “ông bà cố” ở nước ngoài để xin bảo trợ, giúp đỡ về tài chính ?

 Xem chi tiết »
Phó tế vĩnh viễn được chạm tay vào bàn thờ ở đầu lễ không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Giáo dân "chia sẻ" thay cho linh mục giảng lễ được không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Linh mục đồng tế Rước lễ như thế nào?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Nói thêm về tội phạm điều răn thứ nhất

Hỏi: xin cha nói rõ thêm về những tội nghịch điều răn thứ nhất phải tránh.

 Xem chi tiết »
Những tội phạm điều răn thứ nhất

Hỏi: xin cha nói rõ những tội nghịch điểu răn thứ nhất phải tránh.

 Xem chi tiết »
Khi đang lễ mà có sự cố khẩn cấp y tế thì sao?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Linh mục đồng tế phải đọc những gì?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Giải đáp thắc mắc về Thánh giá đảo ngược

Giải đáp của Linh mục Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại đại học Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ (Regina Apostolorum).

 Xem chi tiết »
Tình thương và tha thứ của Chúa có tự động đến với con người hay không?

Hỏi: xin cha giải thích rõ về điều kiện để được hưởng lòng Chúa thương xót, và tha thứ .

 Xem chi tiết »
Có thể mang áo các phép không phải màu trắng không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Nói thêm về tội phạm điều răn thứ sáu

Hỏi : xin cha nói rõ thêm về những tội phạm điều răn thứ sáu của Chúa

 Xem chi tiết »
Nếu giáo sĩ đọc lộn Giờ Kinh, có buộc phải đọc lại Giờ Kinh đúng không?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Ai cấp Giấy chứng nhận Xưng tội lần đầu?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Cách xếp đặt nhiều Chén thánh và Bình thánh trên bàn thờ

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

 Xem chi tiết »
Lên đầu trang