ĐỨC MARIA LÀ NỮ VƯƠNG THIÊN QUỐC

8/21/2012 9:52:53 PM
Thứ Tư sau Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên - ĐỨC MARIA, TRINH NỮ VƯƠNG - Lễ Nhớ

Lc1_26-38.jpg 

Is 9, 1-6
Tv 112

Lc 1, 26-38
26Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.30 Sứ thần liền nói :“Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34
Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

35
Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

38
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Suy niệm

Hội Thánh tuyên xưng Đức Tin : Mẹ Maria là Nữ Vương Thiên Quốc, minh chứng sự kỳ diệu hồn xác Mẹ được rước về Trời (lễ Kính ngày 15-8), thì sau đó một tuần lễ (bảy ngày), tức là ngày 22-8, Thánh Lễ mừng Chúa đội triều thiên cho “Nữ Hoàng bên hữu Thánh Vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng ô-phia” (Tv 45/44,10b : Đáp ca lễ Mẹ Lên Trời), trong tuần tái tạo loài người do Chúa Giêsu Phục Sinh về Trời ngự bên hữu Chúa Cha, hằng chuyển cầu cho loài người được trở nên người hoàn thiện như Thiên Chúa (x St 1,26 ; Mt 5,48), thì Đức Maria được thông dự vào Vương quyền của Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu, mà sứ thần Gabriel đã báo cho Đức Maria biết trong ngày Truyền Tin : “Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavid, tổ tiên Người, Người sẽ trị vì nhà Giacob đến muôn đời, và triều đại Người sẽ vô cùng tận” (Lc 1,32-33 : Tin Mừng), trở nên bảo chứng Chúa ban cho tất cả những người Công Giáo biết nghe và thực hành Lời Chúa như Mẹ Maria (x Lc 8,21 ; 11,27-28).

Vương quyền của Chúa Giêsu khi còn nơi dương thế, Ngài phục vụ loài người như một nô lệ, mà vẫn bị loài người phản bội đóng đinh Ngài trên thập giá, chết cách nhục nhã trong đau khổ vô cùng tận! Để rồi sau ba ngày Ngài từ cõi chết sống lại hiển vinh, lên Trời ngự bên hữu Chúa Cha, lúc ấy mới làm ứng nghiệm lời sứ thần đã nói cho Đức Maria biết : “Con bà làm Vua, triều đại vô cùng tận”. Do đó chỉ sau khi hồn xác Đức Maria về Trời mới thấy ứng nghiệm lời sứ thần Gabrel trong ngày Truyền Tin chào chúc Đức Maria : “Vui lên! Hỡi Đầy Ân Phúc, Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28 : Tin Mừng – Bản dịch NTT). Danh Maria được đổi thành “Đầy Ơn Phúc”,mà chỉ có Thiên Chúa mới đầy ơn phúc, như thế ngay từ buổi Truyền Tin, Đức Maria đã để tâm nghe Lời Chúa và xin Chúa thực hiện cho Mẹ là nữ tỳ của Chúa như Lời Chúa đã nói (x Lc 1,38), để Đức Maria được đồng hóa với Thiên Chúa và cùng với Chúa Giêsu thực hiện công cuộc cứu độ loài người, mà Chúa đã hé mở ngay sau khi Adam, Eva, nguyên tổ loài người phạm tội. Chúa đứng về phía loài người mà đe phạt rắn Satan đã lừa đảo loài người : “Người nữ đạp nán đầu rắn” (St 3,15 – theo Bản Kinh Thánh Phổ Thông – bản Vulgata)

Truyền thống Hội Thánh vẫn hiểu vương quyền phục vụ của Mẹ Maria như bà Giudith đã dùng sắc đẹp mê hoặc Hôlôpherlê, tướng chỉ huy quân Philitinh đang tiến đánh dân Israel, và bà đã chặt được đầu ông này để giải phóng cho dân tộc (x Gd 8), Mẹ cũng được sánh với hoàng hậu Esther, bà đã dọn ba bữa tiệc thiết đãi vua Assurius, nên vua đã nghe bà ra lệnh treo cổ ông Aman lên trụ cao do hắn cho dựng lên để diệt dân Do Thái, vì hắn đã mưu gian bày cho vua Assurius ra lệnh tiêu diệt toàn dân Israel (x Es 3,7t). Tuy thế, Giudith và Esther chỉ là hình bóng mờ nhạt diễn tả vương quyền của Mẹ Maria được cộng tác với Con Mẹ thực hiện ơn giải phóng cho cả loài người khỏi nô lệ satan. Lý do đó mà Phụng Vụ hôm nay Hội Thánh cho ta đọc Is 9, 1-6, làm ta nhớ lại những Chân Lý trong đoạn Kinh Thánh này đã được công bố trong Lễ Đêm Giáng Sinh, nhằm nói lên Đức Maria đã cộng tác với Con Thiên Chúa vào đời thực hiện cuộc giải phóng loài người thoát tay tử thần, Mẹ còn oai hùng hơn ông Ghêđêôn được Chúa ủng hộchiến thắng quân Madian, qua hai dấu chỉ ông xin với Chúa

- Tấm lông chiên phơi ngoài sân đẫm ướt sương, còn đất xung quanh thì khô ráo. Rồi ông lại xin


- Tấm lông chiên phơi ngoài sân qua đêm khô ráo, còn đất chung quanh thì đẫm sương. (x Tl/Qa 6 ; Is 9,1-6 : Bài đọc).


Hai dấu chỉ Chúa cho ông Ghêđêôn chiến thắng quân thù được Đức Maria làm ứng nghiệm :


· Sương trời xuống làm đẫm ướt tấm lông chiên, là Ngôi Lời Thiên Chúa bao trùm Đức Maria.

· Sương trời xuống đất ướt đẫm, là Đức Maria đem Ngôi Lời Thiên Chúa đến cho loài người, nhờ đó con người được giải phóng thoát tay tử thần. Đó là niềm vui làm cho cả loài người nhảy mừng qua dấu chỉ khi Đức Maria cất tiếng chào chị họ Êlyzabeth thì Gioan trong bụng mẹ nhảy mừng (x Lc 1,44). Mà loài người chỉ thực sự nhảy mừng khi thoát nô lệ satan, đánh gục thần chết, nhờ ăn "Quả lòng Bà Maria" (lúc ta được rước Lễ) [x Lc 1,42 : Bản dịch NTT].

Ai ăn "Quả lòng Bà Maria" thì được sống hạnh phúc dồi dào trong Thiên Chúa, khác hẳn với Adam, Eva ăn quả Chúa cấm, nên cả dòng giống họ phải chết (x St 3). "Quả lòng Bà Maria" là trái đậu bởi hoa tâm hồn Bà Maria nởra đón nhận Lời Chúa thực hiện nơi Bà chỉ là một nữ tỳ của Chúa (x Lc 1,38 : Tin Mừng).

Vậy Mẹ Maria nhờ Lời quyền năng của Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ, mà Mẹ đã đảo vần "Eva" thành "Ave" (kính chào). Thực vậy, công trình tạo dựng của Thiên Chúa thuở ban đầu, loài nào được Chúa dựng nên sau cùng, nên có giá trị hơn những loài được dựng nên trước (x St 1). Đặc biệt Eva được Chúa tạo dựng từ xương thịt của Adam, hơn mọi sinh vật, kể cả Adam chỉ được Chúa lấy đất nắn tạo nên (x St 2). Điều ấy được thể hiện trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Đức Maria đứng dưới chân thập giá, Máu và Nước từ tim Con Mẹ bị đâm đổ xuống, làm cho Maria trở thành Eva Mới là Mẹ của Hội Thánh. Như vậy, Mẹ Maria cao cả nhất trong những người được ơn tái sinh làm con Thiên Chúa. Vì thế ông Gioan đại diện cho những người con Thiên Chúa, con Mẹ Maria, đưa Mẹ về nhà mình (x Ga 19,25t).

Từ núi Sọ Mẹ Maria về ở với Hội Thánh để dạy chúng ta :

F Đối với Thiên Chúa : Đức Maria chỉ dạy loài người duy một câu : "Hãy đến cùng Giêsu, Ngài bảo gì cứ làm theo" (Ga 2,5), thì được Lương Thực nuôi hồn xác sống dồi dào, hơn thuở xưa toàn thể loài người đang lâm cảnh chết đói, đến nói với Pharaôn, vua đế quốc Ai Cập, để mua lương thực, thì vua lại bảo : "Cứ đến cùng Giuse, ông bảo gì cứ làm theo" (St 41,55).

Ai làm theo Lời Đức Giêsu dạy, còn được Chúa chúc lành, được Mẹ Maria bầu cử, làm họ vui mừng hơn vua David rước Hòm Bia Thiên Chúa về thành của mình (x 2Sm 6). vì Mẹ cũng như chúng ta là con cái của Mẹ, đều là bức thư, như thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrinthô: “Anh em là bức thư của Đức Ki-tô được giao cho chúng tôi viết, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người” (2Cr 3,3).

F Đối với đồng loại : Mẹ Maria dạy mọi người phục vụ đồng loại theo gương của Mẹ :


1.
Ưu tiên cho việc cầu nguyện : Thực vậy, khi Mẹ nghe người chị họ có thai trong tuổi già được sáu tháng, Mẹ vội vã lên đường đến nhà chị họ, ai cũng nghĩ là thánh sử Luca phải ghi : Mẹ giặt đồ, nấu cơm, dọn nhà v.v… Nhưng tác giả lại ghi Mẹ cầu nguyện rất dài bằng những câu Kinh Thánh dệt lại, do đó làm cho cả nhà rộ lên niềm vui. Thậm chí hài nhi trong bụng bà Êlyzabeth cũng nhảy mừng (x Lc 1,39t).

Như vậy, trước khi ta giúp ai về bất cứ việc gì, thì đừng quên phải cầu nguyện cho họ trước, nhất là tham dự Thánh Lễ. Phục vụ bằng tay chân thì bị giới hạn, còn phục vụ bằng lời cầu nguyện thì bao trùm rất nhiều người, ta muốn gởi gắm họ cho Chúa, Chúa ban ơn cho họ còn hơn là ta ra tay giúp họ. Nhưng đừng duy chỉ có thế, mà sau đó ta có thể làm gì được cho họ thì phải sẵn lòng.

2- Mẹ Maria dạy ta đoán ý đồng loại để phục vụ : Đoán ý muốn người khác, thì cũng phải đoán ý Thiên Chúa, Ngài có muốn ta thỏa mãn ý muốn của người anh em hay không? Do đó Phúc Âm chỉ ghi hai lần Đức Maria đoán ý để phục vụ:

a- Mẹ đoán ý Chúa để phục vụ như trong tiệc cưới Cana cần có đủrượu để thực khách được trọn niềm vui, đó là dấu chỉ loài người cần phải có rượu mới là Giao Ước Mới Đức Giêsu ban trong Máu của Ngài, nên Mẹ tự ý nói vớiĐức Giêsu : "Nhà này hết rượu", rồi Mẹ Maria nói với loài người : “Giêsu bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,3.5).


b- Mẹ đoán ý người chị họ trong tuổi già mà mang thai được sáu tháng, cần có người giúp đỡ, chính là Mẹ đã vội vã lên đường đưa Chúa đến cho gia đình này (x Lc 1,39). Nếu Mẹ Maria không đưa Chúa Giêsu đến, thì trẻ Gioan chỉ được sinh ra bởi xác thịt của cha mẹ, còn thuộc dòng giống Adam, Eva, đã được Thiên Chúa tạo dựng vào ngày thứsáu (x St 1,26) mới chỉ là sinh vật, không hơn gì loài thú (x 1Cr 15,45 ; Gv 3,18-19). Loài người chỉ được Chúa Giêsu tái tạo hoàn hảo thật giống Ngài vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh cho những ai lãnh Bí tích Thánh Tẩy và Bí tích Thánh Thể xuất phát từ tim Chúa Giêsu bị đâm, nước và máu đổ xuống.


Vậy chúng ta hãy "chúc tụng danh thánh Chúa từ bây giờ cho đến muôn đời" (Tv 113/112,2 : Đáp ca). Vì Chúa đã làm cho Mẹ Maria trở nên Đấng cao cả là được thông phần Vương quyền của Chúa Giêsu, nên làm cho cả loài người cùng cất lời : "Kính chào Đức Maria, Mẹ đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ" (Lc 1,28 : Tung Hô Tin Mừng – Bản dịch PVGK). Xin Mẹ cầu nguyện cho chúng con. Amen.

THUỘC LÒNG

Mẹ Maria dạy : "Giêsu bảo gì, cứ làm theo!" (Ga 2,5).


Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH

Lên đầu trang