Đức Maria, Hòm Bia "Giao Ước Mới"

12/18/2015 10:37:11 PM
Từ lâu, Phụng vụ và truyền thống Giáo Hội đã ca tụng Đức Maria là : “Hòm bia Giao ước mới”. Chúng ta thấy nguồn gốc thánh kinh này trong các bài đọc Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C.

The-New-Ark-of-the-Covenant-St-Stanislaus-Catholic-Church-Chicago.jpg  

So sánh câu chuyện Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth với câu chuyện vua Đavít đưa Hòm Bia Giao Ước về Giêrusalem, ta sẽ thấy có sự tương đồng.

Đức Maria “lên đường” đi đến miền núi Giuđa, vua Đavít cũng đã làm như vậy  (xem Lc 1, 19; 2 Sm 6, 2). Khi thấy Hòm Bia, Đavít đã kêu lên: “Hòm Bia ĐỨC CHÚA đến với tôi thế nào được?”, bà Elizabeth cũng nói điều tương tự về “Mẹ của Chúa tôi” (xem Lc 1, 43; 2 Sm 6, 9).

Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth, Đavít cũng nhảy múa trước Hòm Bia (xem Lc 1, 41; 2 Sm 6, 16). Và như Hòm Bia ở ba tháng tại “nhà ông Obed-edom”, Đức Maria cũng ở lại ba tháng tại “nhà ông Zacharia” (xem Lc 1, 40,56; 2 Sm 6, 11).

Từ Hy Lạp mà Luca sử dụng để diễn tả tiếng kêu vui mừng (anaphoneo) của bà Elizabeth đã không được sử dụng bất kỳ nơi nào khác trong Tân Ước. Và từ này chỉ được tìm thấy 5 lần trong Cựu Ước tiếng Hy Lạp – và mỗi lần sử dụng đều có liên quan đến niềm “hân hoan” trước Hòm Bia (xem 1 Sbn 15, 28; 16, 4-5; 2 Sbn 5. 13).

Trùng hợp chăng? Không đâu! Hòm Bia Giao Ước Cũ chứa đựng các tấm bia Lề Luật, bánh manna trong hoang mạc và cây gậy tư tế của Aaron (xem Dt 9, 4). Nơi Hòm Bia Giao Ước Mới là Đức Maria, chúng ta thấy có Lời Chúa, Bánh Hằng Sống và vị Thượng Tế của dân mới Thiên Chúa. (xem GLGHCG, số 2676).
 

(Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ, WGP.Qui Nhơn 18.12.2015/

stpaulcenter.com)

Lên đầu trang